Mednarodni projekti

Program: Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih projektov (TRL 3-6)
Naslov projekta: TURIZEM 4.0 – obogatene turistične izkušnje
Financer: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropski sklad za regionalni razvoj
Vodilni partner: ARCTUR D.O.O.
Partnerji na projektu: UP FTŠ Turistica, UM Fakulteta za turizem, UL Fakulteta za računalništvo in informatiko,
Nosilec na UP FTŠ – Turistici: dr. Dejan Križaj
Raziskovalna skupina: Peter Kopić, dr. Emil Juvan, dr. Miha Lesjak
Trajanje: 1.9.2018 – 1.10.2021
Aktivnosti/rezultati projekta: Cilj projekta Turizem 4.0, ki je v skladu s strategijo Industrije 4.0, je preoblikovati današnjo turistično industrijo v vrednostno gospodarstvo (angl. value-based economy) z inovacijami, znanjem, tehnologijo in ustvarjalnostjo. Projekt je osredotočen na uporabnika (Turista+), ki bo s svojim znanjem, pričakovanji in izkušnjami pomagal so-ustvarjati nove storitve in izdelke v turističnem sektorju z namenom nenehnega izboljševanja kakovosti doživetij.

Program: LAS ISTRE
Naslov projekta: Izkusimo istrsko podeželje: novi (tematski) turistični produkti in njihova promocija (TURIZMO IŠTRIANO)
Financer: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropski sklad za regionalni razvoj
Vodilni partner: UP FTŠ Turistica
Partnerji na projektu: Mesta Občina Koper
Nosilec na UP FTŠ – Turistici: dr. Metod Šuligoj
Raziskovalna skupina: Peter Kopić, dr. Miha Lesjak, Ljudmila Sinkovič, mag. Tanja Planinc, Mag. Zorana Medarić, dr. Aleksandra Brezovec, dr. Marko Kukanja, Damijan Muhič, Alen Ježovnik
Trajanje: 1.12.2018 – 31.5.2020
Aktivnosti/rezultati projekta: Cilj projekta je razvoj istrskega podeželja z razvojem novih tematskih turističnih produktov, pri čemer želimo izhajati iz konceptov edinstvenosti, avtentičnosti, sonaravnega razvoja in bogate naravne in kulturne dediščine istrskega podeželja.

PROGRAM: INTERREG V-A ITALIJA – SLOVENIJA 2014 – 2020
Naslov projekta: Čezmejno institucionalno sodelovanje za krepitev pristaniške varnosti (SECNET)
Vodilni partner: Pristaniška uprava Trst
Partnerji projekta: UP Fakulteta za turistične študije – Turistica, Iniziativa Centro Europea, Univerza iz Trsta, Pristaniška uprava Benetke, Luka Koper, pristaniški in logistini sistem, d.d
Vodja projekta: dr. Dejan Paliska
Projektni tim: mag. Daša Fabjan
Trajanje: 1. 10. 2017 – 31. 8. 2019
Aktivnosti/rezultati projekta:  Glavni rezultat projekta bo izboljšanje in okrepitev sodelovanja med pristanišči na institucionalni ravni na področju pristaniške varnosti znotraj programskega območja. Pristanišča bodo razvila skupno dolgoročno strategijo upravljanja in skupni akcijski nart, ki bo skupaj z razvojem in uporabo sodobnih IKT sistemom privedel pristaniško varnost na višjo raven.

PROGRAM INTERREG SLOVENIJA – HRVAŠKA 2014 – 2020
Naslov projekta: Skupna dediščina za skupno mednarodno promocijo 365 dni zelenega turizma na Opatijski in Portoroški rivieri (Riviera4Seasons2)
Vodilni partner: Občina Piran
Partnerji projekta: UP Fakulteta za turistične študije – Turistica, Portorož, Očina Opatija, Turistično
združenje Portorož, g.i.z., Turistička zajednica grada Opatija, Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Vodja projekta: mag, Tina Orel Frank
Projektni tim: Milka Sinkovič, dr. Helena Nemec Rudež
Trajanje: 1.10.2017 – 30.09.2019
Aktivnosti/rezultati projekta: Projekt nadgrajuje ohranjanje dediščine območja in dopolnjuje integralni turistični proizvod – kulturni turizem 365 dni Riviere, razvit v okviru projekta 365 DNI RIVIERE, z vključevanjem naravne in kulturne dediščine ter dogodkov na podeželju v novo oblikovane itinerarije. Skupni izziv programskega območja, ki ga s čezmejnim sodelovanjem projekt rešuje je spodbujanje aktivnega ohranjanja kulturne in naravne dediščine, s spodbujanjem trajnostnega zelenega turizma. Pri tem izhajamo iz dejstva, da Portorož in Opatija, predstavljata zibelko srednjeevropskega turizma z bogato tradicijo. Z dogodki, ki se odvijajo na podeželju obeh mest, in manjšimi investicijskimi deli, se želi v najbolj turističnih krajih območja, izkoristiti ta potencial v smeri neposrednega povečanja obiska dediščine na čezmejni destinaciji. Z izobraževalnimi delavnicami se želi osveščati o trajnostnem upravljanju in spodbujanju deležnikov k odpiranju zelenih delovnih mest ter povečanju mednarodne prepoznavnosti čezmejne destinacije na mednarodnih trgih. Projekt vključuje inovativne pristope za povečano integriranje in skupno nastopanje destinacije na mednarodnih trgih (skupni so portal, itinerariji, dogodki in promocija).

PROGRAM ADRION
Naslov projekta: Quality Network on Sustainable Tourism (QNeST)
Vodilni partner: Univerza iz Salenta
Partnerji projekta: UP Fakulteta za turistične študije – Turistica, Portorož, Slovenija, CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY OF XANTHI, Technological Educational institute of Epirus, Regional Union of the Chamber of Commerce of Veneto- Eurosportello, Ministry of economy – Directorate for Development of SMEs of Monte Negro, Istrian Development Agency Ltd, Labirinto Social Cooperative
Vodja projekta: dr. Marko Kukanja
Projektni tim: mag. Daša Fabjan, dr. Simon Kerma
Trajanje: 1.1.2018 – 31.12.2019
Aktivnosti/rezultati projekta: Projekt Quality Network on Sustainable Tourism (QNeST) stremi k valorizaciji skupnih značilnosti in dvigu kakovosti turistične ponudbe, ki temelji na snovni in nesnovni dediščini Jadransko-Jonske regije z (so)oblikovanjem in implementacijo mednarodne blagovne znamke QNeST na področju trajnostnega turizma, katere glavni cilji so: dvig standardov kakovosti na področju trajnostnega turizma; promocija in povezovanje turističnih ponudnikov; oblikovanje in implementacija novega modela, ki bo omogočal sooblikovanje inovativnih turističnih produktov ter prenos najboljših praks, ki odražajo skupno, regionalno zavest pri razvoju kakovostnega trajnostnega turizma.

PROGRAM ERASMUS+
Naslov projekta: »LANDS, Next destination Balkans: agritourism landscapes development«
Vodilni partner: College of agriculture and food production, Prokuplje, Srbija
Partnerji projekta: UP Fakulteta za turistične študije – Turistica, Portorož, Slovenija, Univerzitet u Banjoj Luci, Bosna in Hercegovina, Regionalna razvojna agencija “Jug”, Niš, Srbija, Visoka turistička škola strukovnih studija, Beograd, Srbija, Regionalna razvojna agencija Zlatibor, Užice, Srbija, Univerzitet u Sarajevu, Bosna in Hercegovina, Visoka poslovno-tehnička škola strukovnih studija Užice, Srbija, Transilvania University of Brasov , Romania, Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru, Bosna in Hercegovina, Slovak University of Agriculture, Nitra, Slovakia, Agricultural university of Athens, Greece, Regionalna razvojna agencija za ekonomski razvoj, Mostar, Bosna in Hercegovina, Zapadnobalkanski institut, Beograd, Srbija, SERDA, Sarajevska regionalna razvojna agencija, Bosna in Hercegovina
Vodja projekta: Peter Kopić
Projektni tim: dr. Simon Kerma, dr. Aleš Gačnik
Trajanje: 15. 10. 2015 –14. 10. 2020
Aktivnosti/rezultati projekta: Pospeševanje razvoja agroturizma na Zahodnem Balkanu, s pomočjo partnerjev iz EU – Slovenije, Romunije, Slovaške in Grčije. Opravila se bo strokovna analiza trenutnega stanja in oblikovalo razne mehanizme za zagotovitev ustreznih informacij vsem deležnikom turizma na podeželju.

PROGRAM ERASMUS+
Naslov projekta: »European School of Entrepreneurship«
Vodilni partner: CBE local development agency Sud Luberon, Pertuis, Francija
Partnerji projekta: UP Fakulteta za turistične študije – Turistica, Portorož, Slovenija, Belgian-Italian Chamber of Commerce, Bruselj, Belgija, Tetuan Valley Association, Madrid, Španija, Syntea – Educational Centre, Lublin, Poljska
Vodja projekta: dr. Aleš Lipnik
Projektni tim: mag. Tina Kociper, Peter Kopić
Trajanje: 1. 9. 2015 – 31. 8. 2020
Aktivnosti/rezultati projekta: Cilj projekta je promovirati in spodbuditi podjetništvo mladih, žensk in težje zaposljivih oseb, tako da se jim omogoči pridobitev znanj in spretnosti, ki so bistvenega pomena za ustanovitev podjetja.

PROGRAM: EVROPSKI SOCIALNI SKLAD (ESS)
Naslov projekta: GOST UP – Gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na Univerzi na Primorskem 
Vodilni partner: Univerza na Primorskem
Trajanje: 1.10.2016 – 30.6.2018
Aktivnosti/rezultati projekta:
V okviru projekta bo našo Univerzo na Primorskem obiskalo 66 tujih predavateljev od tega načrtujemo 8 tujih gostujočih profesorjev, ki bo obogatilo študijske in raziskovalne vsebine na UP FTŠ Turistici in tako zasledovala cilje pospeševanja mednarodne vpetosti, internacionalizacije študijskega procesa ter raziskovanja na fakulteti. Gostili bomo profesorje iz Izraela, Švedske, Švice, ZDA in Združenega kraljestva.

PROGRAM: EVROPSKI SOCIALNI SKLAD (ESS)
Naslov projekta: Razvoj učne baze za delo z gibalno oviranimi osebami v turizmu (DOSTOPinTUR)
Vodilni partner:  UP FTŠ Turistica, nosilec projekta: dr. Janja Gabruč
Partnerji projekta: Turistično združenje Portorož g.i.z, ABAKKUM Zavod za krajino, kulturo in umetnost Piran
Trajanje: 1.2.2017 – 30.6.2017
Vrednost projekta: 11.945,00€
Aktivnosti/rezultati projekta:
Projekt si je zadal kot glavni cilj razvoja inovativnih oblik ponudbe za goste na Obali, tako paketov za goste kot vključevanje, obujanje oziroma revitalizacijo elementov naravne in kulturne dediščin, prilagojeno načelom vzdržnega turizma, prijaznega do okolja in lokalnega prebivalstva.

PROGRAM: EVROPSKI SOCIALNI SKLAD (ESS)
Naslov projekta: Razvoj inovativnih oblik turistične ponudbe (DIFFINO)
Vodilni partner:  UP FTŠ Turistica, nosilec projekta: dr. Marija Rok
Partnerji projekta: Dom paraplegikov, središče zdravja in dobrega počutja d.o.o
Trajanje: 1.2.2017 – 30.6.2017
Vrednost projekta: 10.785,00€
Aktivnosti/rezultati projekta:
IZBOLJŠATI DOSTOPNOST DO INFORMACIJ, ki jih za svoje goste pripravljajo v Domu paraplegikov in, ki bodo lahko v pomoč pri trženju in promociji dostopne infrastrukture Doma paraplegikov; IZBOLJŠANJU ODNOSA zaposlenih do gibalno oviranih oseb; POVEČANJE SENZIBILIZACIJE IN KOMPETENC študentov oz. potencialnih zaposlenih za delo z gibalno oviranimi osebami.

PROGRAM: EVROPSKI SOCIALNI SKLAD (ESS)
Naslov projekta: Komunizem in turizem: sodobne prezentacije in interpretacije s pomočjo informacijske tehnologije (TITOUR)
Vodilni partner:  UP FTŠ Turistica, nosilec projekta: dr. Metod Šuligoj
Partnerji projekta: URTP, Svetovanje v turizmu, Andrej Šumer s.p., MEDITERANUM, Zavod za revitalizacijo mediteranske kulture Piran, 8 študentov iz različnih študijskih programov
Trajanje: 1.2.2017 – 30.6.2017
Vrednost projekta: 20.200.00 €
Aktivnosti/rezultati projekta:
Priprava strokovne podlage za postavitev muzejske razstave: analiza obstoječih primerov dobrih praks, pregled rezultatov preteklih raziskav in sorodnih projektov (spoznavanje trendov), oblikovanje ustreznih orodij za izvedbo raziskave med mladimi v Sloveniji in izvedba raziskave v vsaj treh srednjih in vsaj dveh visokih šolah. Postavitev spletne muzejske razstave (pilotna rešitev; razvoj platforme) in razstavo v realnem okolju z vsaj 100 različnimi izbranimi eksponati ter ustreznimi strokovnimi opisi. Tudi klasična razstava bo obogatena z video predstavitvami (uporaba IKT).
Spletna razstava TITOUR

PROGRAM: EVROPSKI SOCIALNI SKLAD (ESS)
Naslov projekta: Kreativne ideje za podjetniško soustvarjanje novih turističnih proizvodov (KIPSNTP)
Vodilni partner:  UP FTŠ Turistica, nosilec projekta: dr. Miha Lesjak
Partnerji projekta: LANARA Consulting, marketing v turizmu d.o.o , 8 študentov iz različnih študijskih programov
Trajanje: 1.2.2017 – 31.5.2017
Vrednost projekta: 15.345,00 €
Aktivnosti/rezultati projekta:
Temeljni namen projekta je razvoj integralnega turističnega produkta v slovenski Istri, ki bo okrepil turistično zanimivost destinacije v nizki sezoni za izbrano ciljno skupino ter prispeval k razvoju sodelovalne kulture med turističnimi ponudniki pri trženju skupne turistične ponudbe. Naloga sodelujočih študentov bo razvoj oz. zasnova novega integralnega turističnega produkta, ki ga bodo oblikovali na temelju teoretičnih turističnih, marketinških in podjetniških znanj ter v sodelovanju s konkretnimi turističnimi ponudniki.

PROGRAM: EVROPSKI SOCIALNI SKLAD (ESS)
Naslov projekta:  Oblikovanje proizvoda gozdnega turizma (Gozd-tur)
Vodilni partner:  UP FTŠ Turistica, nosilec projekta: dr. Gorazd Sedmak
Partnerji projekta: AUTENTICA d.o.o., Turistično razvojna agencija , 6 študentov iz različnih študijskih programov
Trajanje: 1.2.2017 – 31.5.2017
Vrednost projekta: 12.040.00 €
Aktivnosti/rezultati projekta:
Projekt se nanaša na spodbujanje delovanja malih gospodarskih subjektov na področju inovativne izrabe naravnega vira gozda v turistične namene.  Vsebinska zasnova projekta torej temelji na inovativnem pristopu, iskanju novih trajnostnih rešitev skozi raziskavo turistične funkcije gozda, želja in potreb turistov in identifikacijo ter analizo uspešnih praks s tega področja v svetu.

PROGRAM: EVROPSKI SOCIALNI SKLAD (ESS)
Naslov projekta: Portoroške prireditve nekoč in danes (EVENTUR)
Vodilni partner:  UP FTŠ Turistica, nosilec projekta: dr. Aleksandra Brezovec
Partnerji projekta: Turistične združenje Portorož, g.i.z, 8 študentov iz različnih študijskih programov
Trajanje: 1.2.2017 – 30.6.2017
Vrednost projekta: 19.235.00 €
Aktivnosti/rezultati projekta:
Projekt je sestavljen iz analitičnega in aplikativnega dela. V analitičnem delu bo narejen pregled dosedanjih kulturnih, športnih in zabavnih prireditev v turistični ponudbi Portoroža, saj takšnega pregleda še ni. V preteklosti je bil Portorož namreč del različnih držav, zato se je historični spomin večkrat pretrgal. Na osnovi analize preteklih dogajanj in s pomočjo interdisciplinarnih kreativnih delavnic bo v aplikativnem delu projekta oblikovan idejni predlog za pripravo novih prireditev, ki bo služil kot vodilo pri organiziranju prireditev v prihodnje. Izvedena bo tudi javna predstavitev rezultatov raziskav in novih predlogov v obliki razstave, s čemer bo o delu informirana tudi širša javnost.

PROGRAM: EVROPSKI SOCIALNI SKLAD (ESS)
Naslov projekta: Načrtovanje in izvedba trženjskih aktivnosti ob uvedbi nove blagovne znamke gourmet kave na evropskem trgu (NITAkava)
Vodilni partner:  UP FTŠ Turistica, nosilec projekta: dr. Aleksandra Brezovec
Partnerji projekta: Veroma trgovina in proizvodnja Črnomelj d.o.o. , 8 študentov iz različnih študijskih programov
Trajanje: 1.2.2017 – 30.6.2017
Vrednost projekta: 18.915.00 €
Aktivnosti/rezultati projekta:
Z novo blagovno znamko gourmet kav, se želimo temu majhnemu a rastočemu segmentu predstaviti, prispevati k njegovi izobrazbi ter z uporabo sodobnih tržnih poti in distribucijskih kanalov omogočiti višji nivo kulture pitja kave širši množici odjemalcev.
Od izvedbe poglobljene trženjske raziskave pričakujemo konkretne podatke, ki nam bodo pomagali identificirati in razumeti naš ciljni trg. Skladno z dobljenimi rezultati bo oblikovan tudi naš proizvod. Začenši z dizajnom embalaže ter velikostjo in vsebnostjo le-te, kot tudi marketinškim spletom izdelka. Močno upamo, da bo trud nagrajen z dobrim odzivom trga ter posledično z rastjo podjetja ter možnostjo novih zaposlitev.

PROGRAM: ERASMUS+ KA2
Naslov projekta: »Rooms to VET« – izpopolnjevanje in profesionalizacija zasebnih turističnih namestitvenih storitev
Vodilni partner: Inštitut za turizem, Zagreb, Hrvaška
Partnerji projekta: UP Fakulteta za turistične študije – Turistica, Portorož, Slovenija, Univerza v Zadru, Oddelek za turizem in komunikologijo, Zadar, Hrvaška, ASHOME, Menorca, Španija, Innovation Training Center, Palma de Mallorca, Španija, Militos Consulting S.A., Atene, Grčija, Olympic Training & Consulting Ltd., Atene, Grčija, The Cyprus Center for European and International Affairs, Nicosia, Ciper, R&DO, Larnaca, Nicosia, Ciper
Trajanje: 1.9.2015 – 1.9.2017
Aktivnosti/rezultati projekta: Projekt Rooms to VET se bo osredotočil na oblikovanje programa za poklicno izobraževanje in usposabljanje nosilcev zasebnih namestitvenih zmogljivosti. Dolgoročni cilji projekta so povečati stopnjo profesionalizacije teh storitev, doseči višjo raven usposobljenosti ponudnikov storitev, povečati zaposljivost in kakovost storitev.

PROGRAM: EVROPSKI SOCIALNI SKLAD (ESS)
Naslov projekta: Soča Outdoor festival
Vodilni partner: UP FTŠ Turistica, nosilec projekta: dr. Dejan Križaj
Partnerji projekta: Poslovno svetovanje, Jan Klavora s.p., Marketinški projekti v turizmu Jana Apih, s.p., 9 študentov iz različnih študijskih programov
Trajanje: 1.3.2015 – 31.7.2015
Aktivnosti/rezultati projekta:
Soča Outdoor Festival povezuje, razvija ter pozicionira dolino Soče kot uspešno športno turistično destinacijo. Festival vključuje sodelovanje študentov ter poglablja njihova teoretična in praktična znanja. Deluje po načelih trajnostnega razvoja, pri čemer se osredotoča na omejevanje negativnih vplivov, ohranjanje narave ter na vključevanje vseh deležnikov v nadaljnji razvoj festivala. Posebna pozornost projekta je namenjena prenosu znanj, uporabi sodobnih izobraževalnih metod sodelovalnega problemskega učenja, e-izobraževanja, t.i. gamification metodi, delu na primerih dobrih praks ter povezovanju deležnikov.

PROGRAM: EVROPSKI SOCIALNI SKLAD (ESS)
Naslov projekta: Razvoj izobraževalnega in industrijskega turizma v ribogojnici Fonda
Vodilni partner: UP FTŠ Turistica, nosilec projekta: dr. Dejan Križaj
Partnerji projekta: Zavod Novi Turizem, Fonda d.o.o., 9 študentov iz različnih študijskih programov
Trajanje: 1.3.2015 – 31.7.2015
Aktivnosti/rezultati projekta:
Cilj projekta je študentom predstaviti notranji ustroj uspešnega slovenskega mikropodjetja s sedežem v lokalnem okolju UP FTŠ Turistice ter jih vključiti v razvoj novih turističnih produktov, ki bodo na pravi način nagovarjali prave ciljne skupine ter ustvarjali dodano vrednost v podjetju in na destinaciji. Cilj podjetja Fonda d.o.o. je pridobiti nove, sveže ideje in poglede na razvoj turizma tako v podjetju kot na destinaciji. Rešitve je podjetje pripravljeno uvesti v svoje redno poslovanje. Cilj Zavoda Novi Turizem je spodbujanje inovativnosti tako v podjetju kot med mladimi. Cilj UP FTŠ Turistice je okrepiti sodelovanje z gospodarstvom, preplesti teorijo s prakso ter študentom omogočiti pridobivanje znanj in kompetenc skozi inovativne in kreativne pristope v izobraževalnem procesu.

PROGRAM: EVROPSKI SOCIALNI SKLAD (ESS)
Naslov projekta: UP IN SVET – Mednarodna vpetost Univerze na Primorskem
Vodilni partner: Univerza na Primorskem
Vključene članice: UP FTŠ Turistica, UP FVZ, UP FM, UP PEF, UP FHŠ
Trajanje: 1. 10. 2013 – 30. 6. 2015
Aktivnosti/rezultati projekta:
Predmet projekta je podpreti hitrejši razvoj in večji obseg aktivnosti, ki vodijo v internacionalizacijo UP. UP bo vključevala tuje strokovnjake v pedagoški in raziskovalni proces ter izvajala aktivnosti, ki krepijo njeno prepoznavnost v mednarodnem okolju. Namen projekta je pospešiti internacionalizacijo UP, zlasti z večjim vključevanjem tujih strokovnjakov v pedagoški in raziskovalni proces. Cilj projekta je spodbuditi večjo odprtost UP v mednarodno okolje.

PROGRAM: OPERATIVNI PROGRAM RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV 2007-2013
Naslov projekta: Razvijanje kulture kakovosti in odličnosti delovanja UP
Vodilni partner: Univerza na Primorskem
Partnerji projekta: Vključene članice: UP FTŠ Turistica, UP FHŠ, UP FM, UP FVZ, UP PEF, UP FAMNIT
Trajanje: 12.10.2012 – 30.6.2015
Aktivnosti/rezultati projekta:
Analiza kakovosti obstoječe programske ponudbe na podlagi analize diplomantov, ki so odraz kakovosti programov, obsega, metod in kakovosti dela visokošolskih učiteljev univerze. Ker je glavni cilj visokošolskega izobraževanja opremljanje študentov z ustreznimi kompetencami za vstop na vedno zahtevnejši trg dela, je eden od načinov merjenja kakovosti študijskih programov usmerjen prav v ocenjevanje uresničevanja teh ciljev. Analizirana bo obstoječa programska ponudba, na osnovi analize pa se bo dopolnilo obstoječe oziroma oblikovalo nove študijske programe, s ciljem izboljšanja kakovosti in učinkovitosti ter vzdržnosti izvajanja študijskih programov. Prav tako bo analiza omogočila večjo odzivnost na potrebe okolja.

PROGRAM: OPEARTIVNI PROGRAM SLOVENIJA – HRVAŠKA 2007 -2013
Naslov projekta: »HISTUR« Turizem kot skupna (kulturna) dediščina obalnega dela istrskega polotoka / Turizam kao zajednička (kulturna baština) obalnog dijela istraskog polutoka
Vodilni partner: UP FTŠ Turistica, vodja projekta: dr. Metod Šuligoj
Partnerji projekta: Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija (Sveučilište u Rijeci), Hrvatski muzej turizma (Opatija) ter Mediteranum – Zavod za revitalizacijo mediteranske kulture (Piran)
Trajanje: 18.1.2014 – 17.9.2015
Aktivnosti/rezultati projekta:
Cilji projekta so vzpostaviti sodobno virtualno predstavitev zgodovine turizma v obalnem delu Istre, postaviti razstavo o zgodovini turizma v obalnem delu Istre (po ena začasna razstava v vsaki državi), izvesti štiri strokovne ekskurzije študentov in dijakov na temo razvoja turizma v Opatiji, študijo in dve okrogli mizi z naslovom »Razvojne možnosti muzejskega turizma v Istri«, ter izidati eno (dvojezično) znanstveno monografijo o zgodovini turizma v obalnem delu Istre.

PROGRAM: OPERATIVNI PROGRAM SLOVENIJA – HRVAŠKA 2007 -2013
Naslov projekta: »HINT-LAB« Pospeševanje podjetnišva v turizmu na podeželju / Poticanje poduzetništva u turizmu ruralnih područja
Vodilni partner: UP FTŠ Turistica, vodja projekta: mag. Tina Kociper
Partnerji projekta: Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija (Sveučilište u Rijeci), UIP – Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske d.o.o., Zavod Novi Turizem.
Trajanje: 18.1.2014 – 17.9.2015
Aktivnosti/rezultati projekta:
Cilji projekta so izvesti analizo stanja na področju podjetništva na podeželju v Sloveniji in na Hrvaškem, vzpostaviti spletni sistem izmenjave idej in uresničitev rešitev prekomejnih inovativnih turističnih predlogov po vzoru projekta Banka turističnih priložnosti Slovenije, razviti model pospeševanja podjetništva ter program usposabljanja, izvesti delavnice (5 na slovenski in 5 na hrvaški strani), pripraviti gradivo (1) za spodbujanje podjetništva in gospodarskega razvoja na podeželju, (1) gradivo z rezultati segmentacije ponudbe in smernicami za trženje skupnih produktov udeležencev ter (1) zloženko o projektu. Ob tem bodo izvedeni tudi (4) promocijski dogodki, (2) poslovni srečanji, ogled dobrih praks v tujini, ter predlog vzorčnega modela simbioznega trženja oz. blagovne znamke.

PROGRAM: OPEARTIVNI PROGRAM SLOVENIJA – HRVAŠKA 2007 -2013
Naslov projekta: Malvasia TourIstra« Po poteh istrske malvazije / Putevima Malvazije istarske
Vodilni partner: Institut za poljoprivredu i turizam; nosilec projekta na UP FTŠ Turistici: dr. Igor Jurinčič.
Partnerji projekta: Kmetijski Inštitut Slovenije, Udruga vinogradara i vinara Istre – VINISTRA, Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije – Turistica, Društvo vinogradnikov Slovenske Istre, Konzorcij vin Istre, zaščita in promocija vin, g.i.z.
Trajanje: 18.1.2014 – 17.6.2015
Aktivnosti/rezultati projekta:
Izdelanih (5) analiz: analiza fizikalno – kemijske in senzorične lastnosti vin istrska malvazija, analiza vloge konzumiranja vina istrska malvazija na zdravje človeka, analiza potencialnih negativnih vplivov vinogradniško-vinarske proizvodnje na okolje, zdravje ljudi, analiza in pregled trenutnega stanja ponudbe v hrvaški in slovenski Istri, analiza primerov dobre prakse vinskih cest v relevantnih državah, članicah EU; izdelane smernice za pridelavo in predelavo različnih stilov istrske malvazije in optimizacijo tehnologije; oblikovan turistični paket s 3 – 5 itinerariji; izvedeni strokovni seminarji (4) in delavnice (5); predstavljeni rezultati projekta na 4 različnih znanstveno – strokovnih posvetih in 2 mednarodnih sejmih; izdelan promocijski film projekta; izvedene (3) prireditve; izvedena (2) ogleda primerov dobre prakse ter izdelana skupna marketinška strategija vina istrske malvazije.

PROGRAM: OPEARTIVNI PROGRAM SLOVENIJA – HRVAŠKA 2007 -2013
Naslov projekta: »CrossBench« Benchmarking hrvaškega in slovenskega hotelirstva: instrument za povečanje konkurenčnosti in razvoja podjetništva / Benchmarking hrvatskog i slovenskog hotelijerstva: instrument za povećanje konkurentnosti i razvoj poduzetništva
Vodilni partner: Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija; vodja projekta na UP FTŠ Turistici: dr. Gordana Ivankovič
Partnerji projekta: Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije – Turistica, Udruga poslodavaca u hotelijerstvu Hrvatske(UPUHH), Turistično gostinska zbornica Slovenije
Trajanje: 18.1.2014 – 17.6.2015
Aktivnosti/rezultati projekta:
Cilj projekta je informiranje managementa in lastnikov hotelov v dveh državah (Hrvaška in Slovenija) o pomembnosti spremljanja in primerjanja kazalnikov poslovanj skozi t.i. benchmarking analizo; vključenost hrvaških in slovenskih hotelov v testiranje benchmarking softwerja; izdelava primerjalne analize posameznih hotelov (15 v vsaki državi); informirati strokovne javnosti v obeh državah o uporabi benchmarkinga v hotelirstvu (dvojezični implementacijski priročnik); informirati znanstvene javnosti v obeh državah o uporabi benchmarkinga v hotelirstvu (dvojezična znanstvena monografija); ter informirati širšo javnost o projektu, njegovih aktivnostih in rezultatih.

PROGRAM: OPEARTIVNI PROGRAM SLOVENIJA – HRVAŠKA 2007 -2013
Naslov projekta: »KAMEN-MOST« Kamen Krasa, Istre in Kvarnerja – ohranjanje dediščine in ozaveščanje o tradicionalnih tehnikah, pridobivanju in uporabi kamna / Kamen Krasa, Istre i Kvarnera – očuvanje baštine i osvješćivanje o tradicionalnim tehnikama, eksploataciji i uporabi kamena
Vodilni partner: Visokošolsko središče Sežana, vodja projekta na UP FTŠ Turistici: mag. Daša Fabjan
Partnerji projekta: Grad Mali Lošinj, Ad Pirum – zavod za intelektualne dejavnosti, Javna ustanova Nacionalni park Brijuni, Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije – Turistica
Trajanje: 18.1.2014 – 17.9.2015
Aktivnosti/rezultati projekta:
Cilji projekta so: organizirati delavnice, na katerih bodo udeleženci pridobivali znanja o tehnikah gradnje suhozidnih konstrukcij in obnove suhih zidov; izdelke z delavnic razstaviti v okviru začasnih razstav (selitev razstave od partnerja do partnerja); izdelati elaborat s predlogom za ohranjanje in vzdrževanje suhozidov na hrvaški strani, vzpostaviti učno pot o brionskih kamnolomih z objavo itinerariev na spletu; izvesti katalogizacijo kamnolomov; izvesti mednarodne konference, ki bo namenjena strokovni javnosti s področja kamnite kulturne dediščine in povezave te s turizmom; izvesti delavnico o promociji in vključevanju tradicionalnih tipov kamnitih konstrukcij v turistično ponudbo ter informativno turo po enem od itinerarjev; izvesti (2) dogodka – „Kamen je zabaven“ s prikazi oblikovanja in obdelave kamna ter možnostjo sodelovanja obiskovalcev na Krasu ter tekmovanje v gradnji suhozida na Malem Lošinju; postaviti 5 jezično spletno stran s foto gradivi, video gradivi, avdio zapisi, digitalnim katalogom kamnolomov in vsemi rezultati projekta z namenom trajnostne promocije tem projekta.

Povezava do spletne strani

PROGRAM: EVROPSKI SKLAD ZA REGIONALNI RAZVOJ
Naslov projekta: Elektronski mobilni turistični vodnik (e-Turist)
Vodilni partner: Univerza na primorskem, Fakulteta za turistične študije – Turistica
Partnerji projekta: Občina Litija, Inštitut Jožef Stefan; nosilec na UP FTŠ Turistica: dr. Anton Gosar
Sodelujoči na UP FTŠ Turistica: dr. Igor Jurinčič, Gregor Balažič, Tina Orel Frank, Simon Kerma
Trajanje: 1.10.2012 – 31.8.2013
Delež financiranja: 90 % (ESRR in MIZKŠ) 10% lastna sredstva
Aktivnosti/rezultati projekta:
Cilji projekta so mobilna aplikacija za turistično vodenje; spletna aplikacija za vnos podatkov o turističnih znamenitostih; podatkovna baza za hrambo podatkov o turističnih znamenitostih in taksonomija metapodatkov; analiza želja in potreb turistov glede mobilne aplikacije za turistično vodenje; smernice za vnos podatkov o turističnih znamenitostih in navodila za uporabo; turistične vsebine Srca Slovenije in Slovenske Istre v obliki, uporabni za storitev e-Turist; priporočilni sistem za pripravo programa ogledov; sistem za pretvorbo besedila v govor v več jezikih in dostavo govornih datotek na mobilne naprave.

Povezava do spletne strani

PROGRAM: EVROPSKI SOCIALNI SKLAD (ESS)
Naslov projekta: OP RCV_VS-18 – Vključevanje gostujočih visokošolskih učiteljev v pedagoski proces v letih 2011-2013
Vodilni partner: Univerza na Primorskem
Članice: UP FTŠ Turistica, UP FAMNIT, UP FM, UP FVZ
Trajanje: 1. 10. 2012 – 30. 6. 2013
Aktivnosti/rezultati projekta:
UP FTŠ Turistica je v okviru projekta gostila 8 tujih visokošolskih učiteljev.

PROGRAM: LEONARDO DA VINCI
Naslov projekta: Internatinal placement for professional career in Tourism
Vodilni partner: UP FTŠ Turistica
Partnerji projekta: Virtualis, poslovno svetovanje in storitve d.o.o., Lifeclass Hotels & Spa, Hoteli Bernardin d.d. ter različna podjetja iz tujine kjer so udeleženci opravljali mobilnost
Trajanje: 1.10.2011 – 31.1.2013
Aktivnosti/rezultati projekta:
UP Fakulteta za turistične študije Portorož – Turistica je želela s projektom zagotoviti večjo zaposljivost diplomatov turizma s področja Slovenije ter zaposlenim na področju turizma zagotoviti pridobivanje izkušenj v tujini. V okviru projekta je bilo izvedenih 39 mobilnosti. Projekt je bil poleg cilja zaposlovanja (mladih) ljudi s področja turizma usmerjen tudi v tesnejše sodelovanje izobraževalnih institucij s področja turizma in turističnega gospodarstva. S projektom smo želeli ciljnim skupinam zagotoviti možnost pridobivanja izkušenj v obliki usposabljanja v tujini in s tem ponuditi možnost dodane vrednosti na trgu delovne sile v Sloveniji.

Amet id finibus a mollis nullam urna pellentesque morbi iaculis cras. Nisi molestie proin hendrerit porttitor hac platea fames. Sit feugiat lacinia mollis primis curae ultricies pharetra arcu conubia rhoncus duis vehicula. Consectetur egestas mattis lobortis auctor nisi fringilla dapibus sollicitudin per iaculis, vestibulum feugiat tincidunt pulvinar convallis massa maximus nostra enim habitant. Lacus sapien finibus viverra mauris luctus feugiat ante et cubilia nullam libero conubia eros cras.

Platea conubia habitant. Maecenas molestie duis sem, finibus suspendisse ut sollicitudin hac inceptos himenaeos sodales nisl. Pulvinar est pharetra arcu per habitant aenean, lorem elit in viverra integer ut quis orci pharetra dapibus nullam consequat torquent porta blandit. Erat maecenas tincidunt nec tortor tempor cursus ultricies vulputate bibendum suscipit sem, nulla convallis donec congue. Ipsum mattis suspendisse molestie convallis varius curae congue. Est venenatis massa faucibus euismod tempus hac porta vehicula sem ullamcorper aenean. Praesent arcu nostra potenti.

Viverra phasellus fusce fringilla posuere pretium blandit sodales, in etiam nec fringilla pharetra blandit dignissim. Volutpat leo venenatis curae lectus torquent accumsan iaculis. Velit vestibulum tincidunt ultrices quam cras, egestas mollis quis.

PROGRAM: JADRANSKI ČEZMEJNI PROGRAM IPA
Naslov projekta: Zero Waste Adriatic net for events and festivals (Zero Waste)
Vodilni partner: Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija; Nosilec na UP FTŠ Turistica: dr. Tadeja Jere Lazanski
Partnerji projekta: Občina Opatija, ERVET – Emilia Romagna Economoc Development Agency L.t.d, Province of Rimini, Spazio Evento L.t.d. Municipality of Tivat, Federal Ministry of Environment and Tourism, Department of tourism and hospitality Bosnia – Herzegovina, Regional Council of Durres, Department of REgional Development Policies – Albania,
Sodelujoči na UP FTŠ Turistica: mag. Daša Fabjan, dr. Aleksandra Brezovec, mag. Tina Orel Frank, mag. Zorana Medarič
Trajanje: 1.10.2012 – 30.6.2015
Delež financiranja: 85% IPA sredstva, 10% nacionalno sofinanciranje, 5% lastni delež
Aktivnosti/rezultati projekta:
Cilji projekta so priprava smernic za organizacijo prireditev in festivalov s trajnostnimi učinki na naravno in družbeno okolje (npr. učinkovito upravljanje z odpadki, recikliranje, vključevanje lokalnih ponudnikov); organizacija delavnic za ozaveščanje o trajnostnih učinkih s ključnimi interesnimi skupinami, ki sodelujejo pri organizaciji dogodkov; organizacija različnih dogodkov na podlagi smernic za organizacijo prireditev in festivalov, ki se oblikujejo v času trajanja projekta.

Povezava do spletne strani

PROGRAM: OPERATIVNI PROGRAM RAZVOJA ČLOVEŠKIH VIROV 2007 – 2013
Naslov projekta: Slovenski študentje turizma in njihov vstop na trg dela EU / Slovenian university students of tourism and their labour market entry in EU (SSLaME)
Vodilni partner: UP FTŠ Turistica; nosilec: dr. Metod Šuligoj
Sodelujoči na UP FTŠ Turistica:
Trajanje: 1. 5. 2012 – 5. 3. 2013
Delež financiranja: 85% ESS, 15% MIZKŠ
Aktivnosti/rezultati projekta:
Projekt je namenjen poglobitvi teoretičnih in predvsem praktičnih znanj/veščin s področja medkulturnih razlik, zaposlovanja in delovanja trga dela ter specifik delovanja organizacij v turizmu.

PROGRAM: PROGRAM ČEZMEJNEGA SODELOVANJA SLOVENIJA – ITALIJA 2007 – 2013
Naslov projekta: Laboratorij turističnih priložnosti obmejnih regij Slovenije in Italije (T-lab)
Vodilni partner: Slovenska turistična organizacija; nosilec na UP FTŠ Turistica: mag. Dejan Križaj
Partnerji projekta: UP FTŠ Turistica, Primorski Tehnološki Park d.o.o., Konzorcij AREA za znanstvene in tehnološke raziskave Trst, Slovensko Deželno Gospodarsko Združenje, Trst, Fundacija Univerza Ca’ Foscari, Venezia
Sodelujoči na UP FTŠ Turistica: Mitja Petelin
Trajanje: 10.11.2011 – 9.11.2014
Delež financiranja: 85% ESRR, 10% nacionalno sofinanciranje, 5% lastni delež
Aktivnosti/rezultati projekta:
Glavni namen in cilj projekta T-lab je prenos in nadgradnja dobre prakse projekta “Banka turističnih priložnosti Slovenije” na prijavljene regije ter širjenje dostopnosti najboljših razpoložljivih tehnologij za spodbujanje povezovanj podjetij v programskem območju, skupno prostorsko trženje turističnih proizvodov in za oblikovanje skupnih integriranih turističnih MSP. Glavna rezultata projekta: vzpostavljen in nadgrajeni čezmejni portal, uporabljen za mreženje pobudnikov za nove turistične projekte in priložnosti za njihovo uresničevanje ter izvajanje spremljevalnih aktivnosti portala (izobraževanja, svetovanja, eksperimentiranja).

Povezava do spletne strani

PROGRAM: OPERATIVNI PROGRAM RAZVOJA ČLOVEŠKIH VIROV 2007 – 2013
Naslov projekta: Karierno načrtovanje in svetovanje za učinkovit vstop na trg dela
Vodilni partner: Univerza na Primorskem
Sodelujoče članice: UP FTŠ Turistica, UP FM
Nosilec na UP FTŠ Turistica: mag. Nataša Gržinić
Trajanje: 01.09.2010 – 30.06.2013
Delež financiranja: 85% ESS, 15% MVZT
Aktivnosti/rezultati projekta:
Cilj projekta je izvedba dogodkov in izobraževanj, ki so v pomoč študentom pri kariernem odločanju. Na okroglih mizah, delavnicah in seminarjih delodajalci in usposobljeni svetovalci seznanjajo sodelujoče s primeri dobrih praks in o pomembnosti: načrtovanja kariere, poznavanja poklicnih interesov in ciljev, ocenjevanja lastne konkurenčnosti na trgu dela, javnega nastopanja ter inovativnosti in kreativnosti. Na portalu www.ustvarikariero.si so na voljo vsebine, ki pomagajo pri pripravi kompetenčnega portfolija in osebne predstavitve, informacije o možnostih dodatnih izobraževanj ter usposabljanj ter o študentski praksi. Organizirajo se obiski v delovna okolja ter predstavitve podjetij študentom omogočajo stik s potencialnimi delodajalci. Sodelovanje z ALUMNI klubi na posameznih članicah UP, poslovnimi partnerji s področja kariernega svetovanja in podjetji iz gospodarstva za dvig zaposljivosti diplomantov.

PROGRAM: OPERATIVNI PROGRAM RAZVOJA ČLOVEŠKIH VIROV 2007 – 2013
Naslov projekta: Usposabljanje mentorjev oziroma kandidatov za mentorje za izvajanje študijskih praks
Vodilni partner: UP FTŠ Turistica; vodja projekta: dr. Gordana Ivankovič
Sodelujoči na UP FTŠ Turistica: mag. Marija Rok, mag. Dejan Križaj
Trajanje: 1.3. 2010 do 30.9.2010
Delež financiranja: 85% ESS, 15% MVZT
Aktivnosti/rezultati projekta:
Cilj projekta je ustrezno usposobiti mentorje za izvajanje študijske prakse; vzpostaviti spletno borzo študijske prakse za domače in mednarodno turistično okolje (turistične organizacije -študenti); izdelava priporočil za učinkovito vodenje in izvajanje študijske prakse; tesnejše sodelovanje s turističnimi organizacijami ter vpliv na kakovost razvoja ostalih študijskih programov na UP FTŠ Turistici.

PROGRAM: OPERATIVNI PROGRAM RAZVOJA ČLOVEŠKIH VIROV 2007 – 2013
Naslov projekta: Šola za animatorje v turizmu
Vodilni partner: UP FTŠ Turistica; vodja projekta: dr. Tadeja Jere Lazanski
Trajanje: 8 – 11. november 2009
Delež financiranja: 85% ESS, 15% MVZT
Aktivnosti/rezultati projekta:
Cilj projekta je udeležence naučiti teoretičnih osnov animacije v turizmu ter praktičnih veščin, ki bodo ob končanem usposabljanju pomenile možnost samostojnega delovanja na področju animacije v turizmu oz. v poslovnem okolju, kjer je potrebno organizirati in izvajati kakovostne programe za preživljanje prostega časa obiskovalcev, domačinov, turistov. Projekt UP FTŠ Turistico neposredno poveže s turističnim gospodarstvom ter z institucijami v kulturi (muzeji, galerije), ki zaposlujejo animatorje z namenom povečanja obiska in zadovoljstva obiskovalcev.

PROGRAM: PROGRAM ČEZMEJNEGA SODELOVANJA SLOVENIJA – HRVAŠKA 2007 – 2013
Naslov projekta: Integracija vrhunskih tipičnih kmetijskih proizvodov, kulinarike, naravne in kulturne dediščine ter spa centrov v turistično ponudbo sonaravne Wellness destinacije Istra (WELLNESS ISTRA)
Vodilni partner: Občina Piran; nosilec projekta na UP FTŠ Turistici: dr. Igor Jurinčič
Partnerji projekta: Občina Poreč, Inštitut za kmetijstvo in turizem – Poreč, Društvo vinogradnikov Slovenske Istre
Sodelujoči na UP FTŠ Turistica: dr. Gorazd Sedmak, dr. Ksenja Vodeb, dr Helena Nemec Rudež, Saša Planinc
Vrednost projekta: 1.10.2009 – 30.9.2011
Delež financiranja: 85% IPA sredstva, 10% nacionalno sofinanciranje, 5% lastni delež
Aktivnosti/rezultati projekta:
Poglavitni cilj projekta je bil integrirati vrhunsko tipično kulinarično, kulturno, naravno in spa ponudbo v integralen čezmejni turistični produkt oz. turistično destinacijo, ki bo ponujala wellness kot pristno doživetje zdrave lokalne kulinarike, narave, kulture, tradicije in ljudi ter običajev. Cilji projekta so tudi: izvesti analizo ponudbe in povpraševanja po wellness produktih in preučitvijo možnosti in interesa za vključitev omenjenih produktov v skupni čezmejni turistični sonaravni wellness paket; na podlagi analize oblikovati integralni sonaravni wellness produkt; izvesti seminarje za zaposlene v turizmu z obeh strani meje; zasnovati skupno integrirano promocijo destinacije v Istri in na bližnjih tradicionalnih ter tudi bolj zahtevnih trgih; izvesti prireditev za ozaveščanje o temi projekta.

PROGRAM: LEONARDO DA VINCI
Naslov projekta: VIRBUS The virtual international business management learning environment for hospitality and manufacturing industries
Partnerji projekta: FINLAND, HAAGA – University of Applied Sciences (HAAGA),Hotel Haaga (Restonomi HI Oy), BW Hotels Osuuskunta, Jollas Institute, ESTONIA Pärnu College of the University of Tartu, Hotel Victoria, GERMAN Hochschule Harz, BTI Business Tools for Innovation Management Consulting GmbH, SLOVENIA University of Primorska, Faculty of Education Koper (PEF), University of Primorska , UP FTŠ Turistica, Zavod Šouhostel, Slovenian Tourist Board (STB)
Nosilec na UP FTŠ Turistica: mag. Dejan Križaj
Sodelujoči na UP FTŠ Turistica: mag. Darja Radič
Trajanje: 1.10.2006 – 30.9.2008
Aktivnosti/rezultati projekta:
Cilj projekta je izpopolniti managerske veščine in kompetence študentov in zaposlenih s področja gostinske in obrtne dejavnosti. Poseben poudarek je na razumevanju življenjskih ciklov mednarodnega poslovanja, razvoju tehnik e-učenja v sodelovanju učiteljev in poslovnega okolja, spoznavanje metod študij primerov delovanja konkretnih podjetij; omogočiti študentom virtualno mobilnost in internacionalizacijo; vključiti nova spoznanja, metode in tehnike v obstoječe kurikulume UP FTŠ Turistice.

PROGRAM: INTERREG IIIA Slovenija – Italija 2000 – 2006
Naslov projekta: TEMPO – narava, kultura, šport brez mej – tematske poti v Sloveniji in Furlaniji Julijski krajini
Vodilni partner: SDGZ – Slovensko deželno gospodarsko združenje, Trst; nosilka projekta na UP FTŠ – Turistica: dr. Aleksandra Brezovec
Partnerji projekta: Regionalna Agencija Severne Primorske, Nova Gorica, KMETIJSKO GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE, Nova Gorica, UP FTŠ Turistica, GORIŠKI MUZEJ KROMBERK – Nova Gorica, UNIVERZA NA PRIMORSKEM Znanstveno raziskovalni center, Koper, INŠTITUT „Albert Borschette“ Združenje za mednarodno sodelovanje, ITALIJANSKA UNIJA, Koper, OBALNA SAMOUPRAVNA SKUPNOST ITALIJANSKE NARODNOSTI, Izola, PROVINCA TRST, OBČINA TRST, OBČINA DEVIN NABREŽINA, TURISTIČNO GOSPODARSKI ODBOR “Rilke Duino – Aurisina”, KONZORCIJ ZA ZAŠČITO KONTROLIRANEGA POREKLA VIN “Kras”, Tržaška Trgovinska Zbornica, Trst, INFORMEST, SLOVENSKA KULTURNO – GOSPODARSKA ZVEZA, SVET SLOVENSKIH ORGANIZACIJ
Sodelujoči na UP FTŠ Turistica: dr. Ksenja Vodeb, dr. Gorazd Sedmak, Saša Planinc
Sodelujoči na UP FTŠ Turistica:
Trajanje: 2006 – 2007
Aktivnosti/rezultati projekta:
Kot cilji projekta se izvedejo register turistične ponudbe, marketinške analize in strokovne podlage celostne podobe, promocijske in informacijske akcije ter turistična karta čezmejnega območja z najzanimivejšimi turističnimi potmi in točkami, kakor tudi topografska karta čezmejnega območja Collio – Goriška Brda. V okviru projekta izide dvojezična publikacija z naslovom “Strateške smernice trženja tematskih turističnih poti čezmejnega območja Slovenije in Furlanije Julijske krajine.

PROGRAM: INTERREG IIIA Slovenija – Italija 2000 – 2006
Naslov projekta: Sabotin – Park miru
Vodilni partner: Mestna občina Nova Gorica
Nosilec na UP FTŠ – Turistica dr. Igor Jurinčič
Trajanje: 2005 – 2007
Aktivnosti/rezultati projekta: V sklopu projekta Sabotin park miru je bilo izgrajene veliko rekreativne infrastrukture. Ponovno so bile označene in urejene poti, zgrajene kolesarske poti, obnovljenih je bilo 20 kavern in urejenih več kot sto petdeset metrov jarkov iz prve svetovne vojne.

PROGRAM: INTERREG IIIC
Naslov projekta: Dostopnost in prenova kulturne dediščine v obzidnih mestih (ARCHWAY)
Vodilni partner: Mestna občina Chester, Velika Britanija; nosilec na UP FTŠ – Turistica: mag. Tomi Brezovec
Trajanje: 2004 – 2007
Partner projekta: Občina Piran
Aktivnosti/rezultati projekta:
Cilj projekta ARCHWAY je razvoj vseevropske mreže obzidnih mest, ki tem mestom omogoča prenos informacij, dobrih praks in vsebin, ki zadevajo vsa obzidna mesta. S pomočjo skupne evropske politike bodo obzidna mesta postala referenčni primer uspešnega in inovativnega razvoja, ki obsega konzervacijo, promocijo, upravljanje, prostorsko načrtovanje in trajnostni razvoj zgodovinskih mest. Na primeru študij (5) obzidnih mest se pripravijo, publicirajo in promovirajo smernice delovanja mreže.