Sodelovanje z gospodarstvom

Na UP FTŠ Turistici deluje Mediteranski inštitut za raziskave v turizmu (MIRT), v okviru katerega UP FTŠ Turistica izvaja raziskovalno – razvojno dejavnost na področju turizma ter prenaša znanja v turistično gospodarstvo in med druge uporabnike znanja.

Razvojno raziskovalno delo na UP FTŠ Turistica je organizirano po naslednji katedrah:

Ključni raziskovalno – razvojni interesi in kompetence kateder so:

 1. KATEDRA ZA MANAGEMENT TURISTIČNIH PODJETIJ
  1. Analiza poslovanja turističnih podjetij in turističnega trga z namenom kritične ocene preteklega dela in prepoznavanja priložnosti in potencialov ter novih trendov.
  2. Merjenje zadovoljstva gostov in zaposlenih.
  3. Podjetništvo v turizmu: razvoj in implementacija inovativnih rešitev v poslovanje.
  4. Diverzifikacija ponudbe oz. posebne oblike turizma: analiza potencialov ali razvitosti, razvoj proizvodov/storitev ter njihova promocija. 
 2. KATEDRA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ DESTINACIJ
  1. Razvoj turističnih proizvodov z visoko dodano vrednostjo in minimalnim vplivom na naravo in naravne vire.
  2. Strateški razvoj in marketing turističnih destinacij.
  3. Ekološko – ekonomska optimizacija razvoja turističnih destinacij.
  4. Metode in orodja inovativnega in ustvarjalnega povezovanja turističnih podjetij in drugih deležnikov za dvig konkurenčnosti destinacij.
 3. KATEDRA ZA KULTURNI TURIZEM
  1. Družbena odgovornost v turizmu / družbeno odgovorno komuniciranje.
  2. Interpretacija dediščine, medkulturna komunikacija in raba jezikov v kontekstu turističnih študij, UNESCO-va dediščina; razvoj programov/produktov s področja kulturnega turizma.
  3. Analiza kulturnih prireditev, gastronomskih vodnikov in gastronomskih regij, strateški razvoj vinskega in kulinaričnega turizma.
  4. Urbani turizem, zgodovinski razvoj obalnih turističnih destinacij.

Kaj lahko Turistica ponudi gospodarstvu?