Predstavitev

UP Fakulteta za turistične študije – Turistica že od leta 1995 izobražuje kadre na področju turizma in z njim povezanih dejavnosti. Skladno z Bolonjsko deklaracijo ponuja študijske programe na vseh treh stopnjah študija in s tem zagotavlja celotno izobraževalno vertikalo. Fakulteta je članica več znanstvenih in strokovnih mrež na nacionalni in mednarodni ravni, kot sta na primer univerzitetna mreža UNESCO Unitwin, ki združuje fakultete, ki proučujejo kulturni turizem, strokovna mreža AEHT, največje evropsko združenje hotelskih, gostinskih in turističnih izobraževalnih institucij. Fakulteta je poleg tega vpeta v široko mednarodno mrežo izobraževalnih institucij po vsem svetu, kar ji omogoča razgibano mednarodno dejavnost.  

UP FTŠ Turistica ostaja prvi visokošolski zavod v Sloveniji, ki turizem proučuje in poučuje na multidisciplinaren način. Znanja, ki jih razvijamo in podajamo, zagotavljajo visoko usposobljene kadre za delo v turizmu in s turizmom povezanih dejavnostih. Tako že 25 let uresničujemo evropsko vizijo najsodobnejšega izobraževanja o turizmu. Fakulteta namreč v študijskem letu 2020/2021 praznuje 25. obletnico svojega delovanja. Znanja z različnih področij, predvsem pa s področja družboslovja, ekonomije in upravljanja uporabljamo za usmerjanje turizma kot specifičnega družbenega fenomena v njegov trajnostni razvoj. S tem prispevamo k družbi znanja, k inovativnim rešitvam v turizmu, sonaravnemu razvoju turističnih destinacij in turističnih podjetij ter sožitju kultur. 

Fakulteta je ustanovna članica Univerze na Primorskem, ki si nenehno prizadeva za pedagoško, znanstveno-raziskovalno in projektno interdisciplinarno povezovanje z univerzo in njenimi članicami. Fakulteta domuje v izrazito turistično naravnanem območju, v Portorožu, pri čemer si prizadeva svojo prisotnost krepiti tudi v drugih perspektivnih turističnih območjih, kot sta Ljubljana in Maribor. S tem omogoča tako študentom kot zaposlenim neposreden stik z gospodarskim okoljem. Obenem si fakulteta v duhu multidisciplinarne in mednarodne naravnanosti turizma prizadeva za stalno povezovanje s svojim ožjim in širšim okoljem, tako z akademskimi ustanovami na mednarodni ravni kot strokovnimi organizacijami na lokalni, regijski in mednarodni ravni. 

vitae quis orci

S ciljem dinamičnega sodelovanja fakultete z gospodarstvom in širšo skupnostjo na Turistici delujejo tudi:

Poleg študijskih dejavnosti na Turistici prirejamo druge prireditve, vključno z mednarodno konferenco Encuentros, okroglimi mizami FuTuristica in KulTuristica, program sodelovanja z gospodarstvom Poslovne viharnice ter fotografske razstave v Galeriji AvanTuristici. 

Vizija UP FTŠ Turistice

UP FTŠ Turistica bo vodilna multidisciplinarna izobraževalna in znanstveno raziskovalna institucija na področju turizma in s turizmom povezanih dejavnosti v Sloveniji in širši regiji srednje in sredozemske Evrope. Prepoznana bo po inovativnosti in hitrem prenosu znanja v družbo in turistično gospodarstvo, po odličnosti pedagoškega in raziskovalnega dela, po mednarodni odprtosti in družbeni odgovornosti.

Poslanstvo in vrednote UP FTŠ Turistice UP FTŠ Turistice

Poslanstvo

• Izvajati mednarodno primerljivo multidisciplinarno izobraževanje in usposabljanje za turizem in s turizmom povezanih dejavnosti;
• kvalitetno izobraževati študente na vseh treh stopnjah (dodiplomskega, podiplomskega-magistrskega in doktorskega) bolonjskega študija;
• krepiti mednarodno sodelovanje na področju izobraževanja, projektov in raziskovanja na področju turizma in s turizmom povezanih dejavnosti;
• krepiti aplikativno znanstveno raziskovalno dejavnost v lokalnem, regijskem, državnem in čezmejnem prostoru;
• s sistematičnim, interdisciplinarnim znanstvenim raziskovanjem razvijati znanje o turizmu z namenom razumevanja turizma kot družbenega fenomena in njegovega trajnostnega razvoja;
• prenašati nova znanja v pedagoški proces in tako ustvariti pogoje za uspešno zaposlitev diplomantov fakultete;
• stremeti k ažurnemu prenosu inovativnega znanja v turistično gospodarstvo in v širše družbeno okolje.


Vrednote

• Razvijati znanje o turizmu kot javno dobro ter pri tem omogočati ustrezne pogoje za znanstveno raziskovalno, razvojno in svetovalno delo visokošolskih učiteljev, sodelavcev, raziskovalcev in študentov z namenom, da se znanje in inovacije učinkovito prenašajo v turistično gospodarstvo in v širše družbeno okolje;
• UP FTŠ Turistica dosega odličnost, to je visoke in mednarodno primerljive standarde kakovosti na vseh področjih delovanja;
• UP FTŠ Turistica utrjuje organizacijsko in vsebinsko kohezijo med članicami Univerze na Primorskem;
• s svojim delovanjem UP FTŠ Turistica upošteva in vzpodbuja akademsko in ustvarjalno svobodo ter razvija civilizacijske pridobitve evropske družbe 21. stoletja;
• učitelji in sodelavci ter študenti UP FTŠ Turistice sooblikujejo zavest o skupnih ciljih in vlogi ter pomenu dela, ki ga opravljajo;
• UP FTŠ Turistica je odprta v domači in evropski akademski in mednarodni družbeni prostor.


Oglejte si našo stavbo in okolico: VIRTUALNI SPREHOD