Možnosti študentov s posebnimi potrebami

Možnosti študentov s posebnimi potrebami

Študenti s posebnimi so v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami – ZUOPP-1 (Ur. l. RS, št. 58/2011) tisti, ki se soočajo s posebnimi  življenjskimi okoliščinami oz. zdravstvenimi stanji (dolgotrajna ali kronična bolezen), s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, s čustvenimi ali vedenjskimi motnjami, z govorno-jezikovnimi motnjami, okvaro sluha, okvaro vida ali z gibalno oviranostjo. Da bi kar najbolje premagovali ovire, so jim v študijskem procesu in v študijskem okolju omogočene različne prilagoditve in pomoč.

Pravilnik o študentih s posebnimi potrebami na Univerzi na Primorskem med drugim določa, kdo je upravičen do pridobitve statusa študenta s posebnimi potrebami, katere prilagoditve študija so možne in navaja pravice študentov s statusom posebnih potreb.

Da bi pridobili status študenta s posebnimi potrebami, preberite Pravilnik in izpolnite priloženo Vlogo za pridobitev statusa študenta s posebnimi potrebami. Skupaj z dokazili jo oddajte v Referatu fakultete in nato kontaktirajte tutorja učitelja, ki vam je namenjen. Po prejeti odločbi s strani Univerze na Primorskem o dodeljenem statusu, bo tutor z vami zapisal še Individualni študijski načrt, v katerem bosta navedla prilagoditve študijskega procesa.

Opozorilo: Kdor je imel odločbo o statusu posebnih potreb že v času osnovnošolskega ali srednješolskega izobraževanja, mora za čas dodiplomskega študija pridobiti odločbo Univerze na Primorskem po zgoraj navedenem  Pravilniku.


Možnosti študentov s posebnimi statusi (športniki ali umetniki)

Merila in postopki za uveljavitev statusa študenta športnika ali umetnika/ kulturnika so navedena v Pravilih o načinih opravljanja študijskih obveznosti in pogojih za prehode za študente s posebnim statusom.

Če želite uveljaviti posebne pogoje izobraževanja, ki veljajo za študente s posebnim statusom, izpolnite Evidenčni list, ki je na koncu Pravil in ga skupaj z dokazili oddajte v Referat na fakulteti.