Nacionalni projekti

Program: ARRS – bilaterala med Slovenijo in Črno Goro
Naslov projekta: Avtentična gastronomija: kako tuji turisti zaznavajo avtentično gastronomijo obeh držav - ali smo resnično drugačni?
Nosilec na UP FTŠ – Turistici: dr. Marko Kukanja
Raziskovalna skupina na UP FTŠ Turistica: dr. Tanja Planinc, dr. Aleš Gačnik, dr. Janja Gabruč
Trajanje: 2023 – 2024
Aktivnosti/rezultati projekta: en obisk slovenskih raziskovalcev v Črno Goro in en obisk črnogorskih raziskovalcev v Slovenijo.

Program: ARRS – bilaterala med Slovenijo in Turčijo
Naslov projekta: Primerjaval slovenske in turške zakonodaje o mehanizmih reševanja sporov glede lastništva umentniških in kulturnih del
Nosilec na UP FTŠ – Turistici: dr. Tadeja Jere Jakulin
Raziskovalna skupina na UP FTŠ Turistica: dr. Aleksandra Brezovec, mag. Daša Fabjan, Milka Sinkovič, mag. Miha Bratec
Trajanje: 2023 – 2024
Aktivnosti/rezultati projekta: en obisk slovenskih raziskovalcev v Turčijo in en obisk turških raziskovalcev v Slovenijo.


Program: ARRS – bilaterala med Slovenijo in Bosno in Hercegovino
Naslov projekta: Primerjalna analiza prostorskega razvoja trajnostnega turizma v zavarovanih območjih Bosne in Hercegovine in Slovenije
Nosilec na UP FTŠ – Turistici: dr. Simon Kerma
Raziskovalna skupina na UP FTŠ Turistica: dr. Igor Jurinčič, Ljudmila Sinkovič
Trajanje: 2021 – 2022
Aktivnosti/rezultati projekta: en obisk slovenskih raziskovalcev v Bosno in Hercegovino in en obisk bosanskih raziskovalec v Slovenijo na temo prostorskega razvoja trajnostnega turizma

Program: ARRS – bilaterala med Slovenijo in Bosno in Hercegovino
Naslov projekta: Primerjalna analiza trajnostnega razvoja vinskega turizma v Sloveniji in Bosni in Hercegovini s poudarkom na visnkih prireditvah in festivalih
Nosilec na UP FTŠ – Turistici: dr. Miha Lesjak
Raziskovalna skupina na UP FTŠ Turistica: dr. Marijana Sikošek, dr. Simon Kerma, dr. Aleš Gačnik
Trajanje: 2021 – 2022
Aktivnosti/rezultati projekta: en obisk slovenskih raziskovalcev v Bosno in Hercegovino in en obisk bosanskih raziskovalec v Slovenijo na temo trajnostnega razvoja vinskega turizma

Naslov projekta: Možnosti nadaljnega razvoja vinskega in gastronomskega turizma na kmetijah (VINGATUR) / Prospects of further development of wine and gastronomy tourism on farms (VINGATUR)
Šifra projekta: V5-2030
Financer: Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost (ARRS) in Ministrtsvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Vodilni partner: UP FTŠ Turistica
Partnerji na projektu: UP FM, UP FAMNIT, UM FKVB, UL FF
Nosilec na UP FTŠ – Turistica: dr. Simon Kerma
Trajanje: 1.11.2020 - 30.10.2022
Vrsta projekta: Ciljno raziskovalni projekt
Raziskovalno področje (ARRS): 5.02.01 - Družboslovje / Ekonomija / Ekonomske vede
Več o projektu: tukaj.

Naslov projekta: Okolju prijazno obnašanje v turizmu  (Temljeni raziskovalni projekt J5 1783)
Financer: Javna agencija za raziskovalne dejavnost RS
Vodilni partner: UL Ekonomska fakulteta
Partnerji na projektu: UP FTŠ Tuturistica
Nosilec na UP FTŠ – Turistici: dr. Emil Juvan, PhD Avstralija
Trajanje: 1.7.2019 – 30.6.2022
Aktivnosti/rezultati projekta: Izziv, ki se postavlja je tako na globalni kot tudi lokalni ravni najti učinkovite načine za zmanjševanje škode, ki jo okolju povzroča turistična dejavnost. Cilj tega raziskovalnega projekta je doseči spremembe v vzorcih vedenja več kot šest milijard turistov, ki vsako leto potujejo po vsem svetu in s tem doseči velike premike. Ti premiki so vezani na turista kot posameznika od tega, da najame električni avto namesto avtomobila na bencinski pogon, da izklopi klimatsko napravo v svoji hotelski sobi, ali pa da lahko poje vso hrano, ki jo je vzel v času samopostrežnega zajtrka na svoj krožnik. Vsi ti primeri sami sicer ne zmorejo ustvariti globalnih premikov. Spremembe se zgodijo lahko šele takrat, ko ena milijarda turistov spremeni svoje odločitve tisoč miljonkrat. Tovrstne kolektivne spremembe pa lahko naredijo značilne korake k ohranjanju našega okolja.

 

Program: ARRS – bilaterala med Slovenijo in Bosno in Hercegovino
Naslov projekta: Gastronomsko doživetje – pomen percepcije dejavnikov fizičnega okolja pri vrednotenju kakovosti avtentičnih jedi balkanske gastronomije
Nosilec na UP FTŠ – Turistici: dr. Marko Kukanja
Raziskovalna skupina na UP FTŠ Turistica: dr. Maja Trošt
Trajanje: 2019 – 2020
Aktivnosti/rezultati projekta: en obisk slovenskih raziskovalcev v Bosno in Hercegovino in en obisk srbskih raziskovalec v Slovenijo na temo Gastronomsko doživetje – pomen percepcije dejavnikov fizičnega okolja pri vrednotenju kakovosti avtentičnih jedi balkanske gastronomije

 

Program: ARRS – bilaterala med Slovenijo in Republiko Srbijo
Naslov projekta: Izzivi in pristopi k desezonalizaciji gorskih turističnih centrov
Nosilec na UP FTŠ – Turistici: dr. Miha Lesjak
Raziskovalna skupina na UP FTŠ Turistica: dr. Emil Juvan
Trajanje: 2018 – 2019
Aktivnosti/rezultati projekta: en obisk slovenskih raziskovalcev v republiko Srbijo in en obisk srbskih raziskovalec v Slovenijo na temo Izzivov in pristopov k desezonalizaciji gorskih turističnih centrov.

Naslov projekta: Identifikacija kompetenc zaposlenih potrebnih za dolgoročno konkurenčnost slovenskega turizma in oblikovanje predlogov posodobitve izobraževalnih programov
Financer: Javna agencija za raziskovalne dejavnost v okviru Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2017« v letu 2017 in Ministrstvo za gospodarski razvoj
Vodilni partner: UP FTŠ Turistica
Partnerji na projektu: UM, Fakulteta za turizem
Nosilec na UP FTŠ – Turistici: dr. Janez Mekinc
Raziskovalna skupina: dr. Marijana Sikošek in Katarina Mušič
Trajanje: 1.4.2018 31.3.2020
Aktivnosti/rezultati projekta: Namen predlagane raziskave je s pomočjo turističnega gospodarstva identificirati kompetence, ki jih delavci v turizmu potrebujejo, pri čemer se bomo osredotočili na dinamiko sprememb in identificirali tudi, katere kompetence bodo v prihodnosti pridobivale na pomenu in bodo osnova za uspešen in konkurenčen slovenski turizem v skladu s sodobnimi trendi. Sočasno bomo opravili analizo stanja na celotni izobraževalni vertikali za poklice v slovenskem turizmu, s čimer bomo lahko opravili analizo vrzeli med dejanskim stanjem in pričakovanim/želenim stanjem, kar bo osnova za pripravo priporočil za spremembe v izobraževalnem sistemu vzdolž celotne vertikale.

Program: ARRS – bilaterala med Slovenijo in Republiko Srbijo
Naslov projekta: Izzivi in pristopi k desezonalizaciji gorskih turističnih centrov
Nosilec na UP FTŠ – Turistici: dr. Miha Lesjak
Raziskovalna skupina na UP FTŠ Turistica: dr. Emil Juva
Trajanje: 2018 – 2019
Aktivnosti/rezultati projekta: en obisk slovenskih raziskovalcev v republiko Srbijo in en obisk srbskih raziskovalec v Slovenijo na temo Izzivov in pristopov k desezonalizaciji gorskih turističnih centrov

Naslov projekta: Identifikacija, klasifikacija in potenciali razvoja produktov socialnega turizma v Sloveniji, s poudarkom na programih za seniorje
Financer: Javna agencija za raziskovalne dejavnost v okviru Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2015« v letu 2015
Vodilni partner: UP FTŠ Turistica
Partnerji na projektu: UP, Znanstveno – raziskovalno središče, Fakulteta za dizajn
Nosilec na UP FTŠ – Turistica: dr. Mateja Sedmak
Raziskovalna skupina: dr. Janja Gabruč, dr. Anton Gosar, mag. Zorana Medarič, dr. Dejan Križaj, dr. Mojca Kompara
Trajanje: 15.10.2015 – 14.10.2017
Več o projektu
Aktivnosti/rezultati projekta:
Namen raziskovalnega projekta je (1) analizirati stanje na področju socialnega turizma v Sloveniji ter (2) analizirati razvojne potrebe in razvojne potenciale na področju razvoja produktov socialnega turizma v Sloveniji, (3) oblikovati predloge sistemskih ukrepov sektorskih politik, ki bodo služile kot podlaga za razvoj konkurenčnih produktov in storitev socialnega turizma v Sloveniji, (4) razvoj prototipa portala za podporo razvoja in promocijo socialnega turizma in nazadnje tudi (5) informiranje in diseminacija
rezultatov projekta.

Naslov projekta: Program celovitega spodbujanja kakovosti v turizmu
Financer: Javna agencija za raziskovalne dejavnost v okviru Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2015« v letu 2015
Vodilni partner: UP FTŠ Turistica
Nosilec na UP FTŠ – Turistica: dr. Doris Gomezelj Omerzel
Partnerji projekta: UP, Fakulteta za management
Raziskovalna skupina: dr. Maja Uran Maravić, dr. Gordana Ivankovič, dr. Aleksandra Brezovec, dr. Dejan Križaj, dr. Emil Juvan, Miha Lesjak
Trajanje: 15.10.2015 – 14.10.2017
Več o projektu
Aktivnosti/rezultati projekta:
Glavni cilj raziskovalnega projekta je oblikovanje krovnega strateškega dokumenta za celovito  spodbujanje kakovosti v turizmu, ki bo analiziral stanje na področju kakovosti v turizmu v zadnjih 10 letih, preučil primere dobrih praks v tujini in podal programe,  s katerimi bo lahko država s finančnimi in nefinančnimi orodji spodbujala turistične destinaciji in organizacije k dvigu kakovosti.

Naslov projekta: Proučevanje sinergijskih učinkov povezovanja ribištva in turizma
Financer: Javna agencija za raziskovalne dejavnost v okviru Ciljnega raziskovalnega programa CRP »Konkurenčnost Slovenije 2006-2013« in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Vodilni partner: Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
Nosilec na UP FTŠ – Turistica: dr. Gorazd Sedmak
Raziskovalna skupina: Saša Planinc
Trajanje: 01.10.2010 – 30.09.2012
Aktivnosti/rezultati projekta:
Ribištvo, ribogojstvo ter predelava in trženje predstavljajo ključno zaposlitev na regionalnem (lokalnem) nivoju, predvsem v priobalnem območju. Da bi povečali dodano vrednost, ki jo ustvarja ribiška dejavnost, je nujna povezava te dejavnosti in turizma s ciljem, da se skozi sinergijske učinke povezovanja dosežejo boljši rezultati gospodarjenja. Pomemben cilj projekta je zastaviti nadaljnji razvoj ribištva vezan na tradicijo – kulturno ter naravno dediščino in turizem, ter proučiti potenciale za ustvarjanje turistične privlačnosti na kopnem (ribiški muzeji, ribiške vasi, trgovine z ribiškimi izdelki, turistični ogled popravila plovil in ribolovnega orodja, prikaz tehnik ribolova).

Naslov projekta: Inovativnost v turizmu
Financer: Javna agencija za raziskovalne dejavnost v okviru Ciljnega raziskovalnega programa CRP »Konkurenčnost Slovenije 2006-2013« in Ministrstvo za gospodarstvo
Vodilni partner: UP FTŠ Turistica; vodja projekta: dr. Maja Uran
Raziskovalna skupina: mag. Dejan Križaj, dr. Marija Ovsenik, dr. Rok Ovsenik, dr. Janja Gabruč, dr. Ksenija Vodeb, dr. Aleksandra Brezovec, dr. Gorazd Sedmak, dr. Helena Nemec Rudež, dr. Marjan Tkalčič, mag. Bojan Kurež, mag. Emil Juvan, Katarina Sajevic
Trajanje: 1.9.2008 – 31.8.2010
Aktivnosti/rezultati projekta:
Cilj raziskave je preučiti stanje inovativnosti v slovenskem turizmu in zasnovati ter testirati
metodologijo za nacionalno spremljanje turistične inovativnosti v Sloveniji. Namen je omogočiti dolgoročno povečano konkurenčnost in razvojni potencial slovenskega turizma. Skozi projekt se potrdi delovanje metodologije, algoritmov in dendrogramov za identifikacijo posamičnih inovativnih organizacij ter razvrščanje organizacij v skupine glede na njihovo podobnost pri načinu uvajanja novosti. Oboje se bo uporabljalo pri identifikaciji in nagrajevanju slovenske inovativne turistične ponudbe in njenemu promoviranju.

Naslov projekta: Ključni vidiki uspešnega razvoja turističnih destinacij identifikacija turističnih destinacij in temeljnih tematskih proizvodov z analizo managementa turističnih destinacij
Financer: Javna agencija za raziskovalne dejavnost v okviru Ciljnega raziskovalnega programa CRP »Konkurenčnost Slovenije 2006-2013«
Vodilni partner: UP FTŠ Turistica; vodja projekta: dr. Rok Ovsenik
Partnerji projekta: UP, Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede Koper in UP, Znanstveno-raziskovalno središke Koper
Raziskovalna skupina: Aleksander Panjek (ZRS), Andrej Kramar (PINT), Andrej Brodnik (PINT) mag. Dejan Križaj, mag. Darja Radič, mag. Bojan Kurež, mag. Emil Juvan, Katarina Sajevic, Saša Albreht
Trajanje: 2006 – 2007
Aktivnosti/rezultati projekta:
Glavni cilj projekta je razvoj metodološkega orodja za tri pomembna področja, ki vplivajo na uspešnost razvoja turističnih destinacij Kratek opis: analiza stanja in razvoj managementa turističnih destinacij, identifikacija prepoznavnih turističnih destinacij in temeljnih tematskih proizvodov ter algoritmi za dinamično analizo obstoječe turistične ponudbe. Rezultati projekta bodo prispevali k uresničevanju temeljnega razvojnega cilja na področju razvoja slovenskega turizma, to je k zagotavljanju konkurenčnosti slovenskega turizma na globalnem trgu.

Naslov projekta: Šport kot element razvoja turizma v Sloveniji – valorizacija športa v turistične namene, športno-turistični proizvodi, trženje in strategija
Financer: Javna agencija za raziskovalne dejavnost v okviru Ciljnega raziskovalnega programa CRP
Vodilni partner: Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
Partnerji projekta: UP FTŠ – Turistica, UL Fakulteta za šport, UP Znanstveno-raziskovalno središče in Inštitut za sredozemske, humanistične in družboslovne študije
Raziskovalna skupina na UP FTŠ Turistica: dr. Janja Gabruč, dr. Rok Ovsenik, dr. Maja Uran, dr. Helena Nemec Rudež, dr. Marjan Tkalčič
Trajanje: 01.01.2004 – 30.9.2005
Aktivnosti/rezultati projekta:
Namen projekta je pregledati razpoložljivo infrastrukturo (športno, turistično, institucionalno, strateško) za različne vrste športnega turizma v Sloveniji. Športni turizem se sistemizira na osnovne zvrsti športnega turizma (športna klasifikacija po športno rekreativnih zvrsteh in programih) ter za izbrane zvrsti določili referenčna študijska področja. Z upoštevanjem trženjske metodologije se aplicira metodologijo testa prijaznosti destinacije na izbrane športne proizvode. Test temelji na referenčni listi elementov posameznih turističnih proizvodov, ki se razvijejo v okviru projekta. Na ta način se bo v trženje turističnih proizvodov na področju športa povezalo in vključilo številne partnerje s področja športa, tako iz zasebnega kot javnega sektorja. Projekt bo dal tudi osnove za pripravo strategije razvoja na tem področju in tako dopolnil razvojna razmišljanja v turistični razvojni strategiji (vidik športnega motiva) kakor tudi v razvojni strategiji športa (vidik turizma in valorizacije).

Program: ARRS – bilaterala med Slovenijo in Republiko Srbijo
Naslov projekta: Celovit pristop pri razvoju turizma v zavarovanih območjih narave – izkušnje iz Slovenije in Srbije
Nosilec na UP FTŠ – Turistica: dr. Anton Gosar
Raziskovalna skupina na UP FTŠ Turistica: dr. Igor Jurinčič, Gregor Balažič, Simon Kerma, Miha Koderman
Trajanje: 2014 – 2015
Aktivnosti/rezultati projekta: en obisk slovenskih raziskovalcev v republiko Srbijo in en obisk srbskih raziskovalec v Slovenijo na temo celovitega pristopa pri razvoju turizma v zavarovanih območjih narave.

Program: ARRS – bilaterala med Slovenijo in Bosno in Hercegovino
Naslov projekta: Model notranje konsistentnosti turistične destinacije
Nosilec na UP FTŠ – Turistica: dr. Gorazd Sedmak
Raziskovalna skupina na UP FTŠ Turistica: dr. Metod Šuligoj, mag. Tina Kociper, Miha Lesjak
Trajanje: 2014-2015
Vrednost: 2.630,00 €
Aktivnosti/rezultati projekta: en obisk slovenskih raziskovalcev v Bosno in Hercegovino in en obisk bosanskih raziskovalec v Slovenijo na temo modela notranje konsistentnosti turistične destinacije.

Program: ARRS – bilaterala med Slovenijo in Hrvaško
Naslov projekta: Ocena podjetniških potencialov pri razvoju vinskega turizma v Sloveniji in na Hrvaškem za povečanje ravni konkurenčnosti
Nosilec na UP FTŠ – Turistica: dr. Igor Jurinčič
Trajanje: 2005 – 2006
Aktivnosti/rezultati projekta: en obisk slovenskih raziskovalcev na Hrvaško in en obisk hrvaških raziskovalec v Slovenijo na temo ocena podjetniških potencialov pri razvoju vinskega turizma v Sloveniji in na Hrvaškem za povečanje ravni konkurenčnosti.

Program: ARRS – bilaterala med Slovenijo in Hrvaško
Naslov projekta: Valorizacija gospodarskih resursov skozi trajnostni razvoj v Istri in na Krasu
Nosilec na UP FTŠ – Turistica: dr. Ksenija Vodeb, dr. Igor Jurinčič
Trajanje: 2007 – 2008
Aktivnosti/rezultati projekta: en obisk slovenskih raziskovalcev na Hrvaško in en obisk hrvaških raziskovalec v Slovenijo na temo valorizacija gospodarskih resursov skozi trajnostni razvoj v Istri in na Krasu.