Marijana Sikošek

Doc. dr. Marijana Sikošek se je po diplomi zaposlila na Visoki šoli za turizem – Turistici, kjer je sprva opravljala strokovna dela na področju študijskih in študentskih zadev, kmalu pa je začela sodelovati na pedagoškem področju, in je kot učiteljica veščin od leta 2004 do leta 2010 opravljala delo tako na strokovnem področju, kot sodelovala v pedagoškem procesu. Pri strokovnem delu je poleg študijskih zadev organizirala številne dogodke in konference v okviru fakultete, skrbela je za promocijo študijskih programov fakultete ter bila članica univerzitetne skupine za promocijo univerze in njenih članic. Od leta 2007 do leta 2010 je bila vodja Centra za dogodke fakultete. Na pedagoškem področju je opravljala vaje v okviru predmetov Management prireditev, Komunikologija v turizmu in Kongresna dejavnost. Po izvolitvi v naziv višje predavateljice v letu 2010 za področje Poslovno-organizacijskih znanosti v turizmu je bila nosilka predmetov na VS študijskih programih Turistični produkt Slovenije, Tematski turizem, Igralništvo in Kongresna dejavnost. V študijskem letu 2015/2016 je bila nosilka predmetov na VS študijskih programih, in sicer Turistični produkt Slovenije, Kongresna dejavnost, Igralništvo, Marketing turističnih destinacij in Marketing v turizmu.

Po izvolitvi v naziv docentke za področje Poslovno-organizacijskih znanosti v turizmu marca 2017 je nosilka predmetov na dodiplomskih programih VS Management turističnih podjetij in VS Management turističnih podjetij, UNI Turizem Kongresni turizem ter predmeta Poslovni turizem in prireditve na podiplomskem programu MAG Turizem. V zadnjih sedmih letih je bila mentorica ali somentorica več kot 70 diplomantom.

Poleg pedagoškega dela aktivno sodeluje tudi pri strokovnih nalogah fakultete in univerze. Od leta 2011 deluje kot tutor učitelj, leta 2014 pa postane koordinatorka tutorjev na fakulteti. Od leta 2014 je bila podpredsednica Upravnega odbora UP FTŠ Turistice, leta 2016  je bila njegova predsednica, ko je bil UO ukinjen. Od leta 2014 je predsednica Komisije za priznavanje znanj in spretnosti na UP FTŠ Turistici. Od leta 2017 je članica Komisije za študijske zadeve 1. stopnje. Od leta 2014 do jeseni 2015 je bila kot predstavnica UP FTŠ Turistice članica univerzitetne Komisije za prošnje in vprašanja v prijavnem postopku za vpis v 1. letnik dodiplomskih študijskih programov UP (KPV UP). Od leta 2017 je imenovana za koordinatorko tutorjev na Univerzi na Primorskem, ko je prevzela tudi vodenje Komisije za tutorstvo na UP in bila v letu 2019 ponovno imenovana. V letu 2019 je bila imenovana za članico univerzitetne komisije za študentske zadeve. Obenem se aktivno udeležuje internih izobraževanj na univerzi (izobraževanja za tutorje, posvetovanja, izobraževanje za notranje evalvatorje študijskih programov).

V maju 2019 je bila dr. Sikoškova imenovana za prodekanjo za študentske zadeve na UP FTŠ Turistici.

Znanstveno-raziskovalna dejavnost dr. Sikoškove je usmerjena na predvsem na področje posebnih oblik turizma, poslovnega turizma, managementa prireditev, igralništva. Objavila je dve znanstveni monografiji in več znanstvenih in strokovnih del ter se aktivno vključuje v raziskovanje pomena turističnih prireditev na destinaciji.

Tako strokovno kot raziskovalno se aktivno povezuje z organizacijami na področju turizma, zlasti na področju kongresne dejavnosti. Je predstavnica UP FTŠ Turistice v Skupščini Kongresnega urada Slovenije, kjer je UP FTŠ Turistica kot članica edina izobraževalna ustanova s področja kongresne dejavnosti.

S 1. 6. 2020 dr. Marijana Sikošek prevzame vlogo dekanje UP FTŠ Turistice.