Simon Kerma

Simon Kerma je doktor geografskih znanosti in sociolog kulture. Poučuje kot izredni profesor na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za turistične študije – Turistici v Portorožu, kjer je bil predstojnik Katedre za kulturni turizem (2017-2021) in član Senata fakultete (2017-2021; 2021-2025). Je tudi eden od ustanoviteljev Centra za gastronomijo in kulturo vina Univerze na Primorskem. Njegova pedagoško-raziskovalna področja vključujejo trajnostni turizem, ekoturizem in turizem v zavarovanih območjih, kulturni turizem, vinski in kulinarični turizem ter razvoj turizma na podeželju. Je član uredniškega odbora Založbe Univerze na Primorskem, (so)urednik nekaj strokovnih in znanstvenih monografij ter avtor oz. soavtor številnih znanstvenih prispevkov in člankov, ki so bili objavljeni v domačih in tujih znanstvenih revijah in založbah, kot npr. Academica Turistica, Annales, Geoadria, Geografski pregled, Geografski vestnik, Region and regionalism, ZRC SAZU idr. Bil je tudi član organizacijskih odborov več domačih in mednarodnih znanstvenih konferenc ter poletnih šol.