Maja Uran Maravić

Dr. Maja Uran Maravić se je rodila 18. 4. 1971 v Ljubljani. Osnovno in srednjo šolo je končala v Kočevju. Leta 1996 je diplomirala na Hotelirski fakulteti v Opatiji na področju marketinga v turizmu. Magistrski študij s področja ekonomije – smer management v sodobnem hotelirstvu – je zaključila l. 1999 na Hotelirski fakulteti v Opatiji, Univerza na Reki. Doktorsko disertacijo z naslovom »Kakovost storitev kot strategija diferenciacije za ustvarjanje konkurenčne prednosti slovenskega hotelirstva« pod mentorstvom prof. dr. Boštjana Antončiča in prof. dr. Tee Petrin na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani je uspešno zagovarjala 28. 3. 2003. Od 1986. leta do konca podiplomskega študija je bila štipendistka Zoisovega sklada. Od leta 1984 do 1997 se je aktivno ukvarjala tudi z odbojko in bila članica jugoslovanskih in slovenskih prvoligaških klubov ter članica mlajših selekcij državne reprezentance.

V času študija (od leta 1992 naprej) si je prve delovne izkušnje pridobivala kot praktikantka v različnih gostinskih podjetjih in kot organizatorica prireditev. Od 1. 10. 1997 je zaposlena na Visoki šoli za turizem v Portorožu (danes: Fakulteti za turistične študije Turistica Portorož Univerze na Primorskem) kot asistentka stažistka pri predmetu Dopolnilne turistične dejavnosti. Kot visokošolska učiteljica in sodelavka na Fakulteti za turistične študije je (so)mentorica pri 128 doktorskih, magistrskih, diplomskih nalogah in mentorica pri praktičnem usposabljanju. Leta 2005 je postala docentka za področje Management v turizmu, leta 2011 pa je bila izvoljena v naziv izredna profesorica.

Je nosilka predmetov Management kakovosti storitev in Strateški management v turizmu na dodiplomskem visokošolskem študiju in univerzitetnem študiju, Strategije v turizmu in Management kakovosti v turizmu na podiplomskem študiju ter na doktorskem študiju Strateški razvoj in konkurenčnost turizma ter Kakovost v turizmu. Prav tako je od leta 2014 nosilka predmeta Management projektov na doktorskem študiju na Univerzi na Reki.

Od leta 2000 deluje na področjih strateškega managementa in managementa kakovosti v turizmu tudi kot svetovalka. Od svojih začetkov je izdelala preko 20 tržnih projektov. V nadaljevanju so opisani najpomembnejši.

Leta 2004 je Uran Maravićeva oblikovala projekt zagotavljanja kakovosti storitev v enem izmed večjih turističnih podjetij in bila soavtorica Programa celovitega spodbujanja kakovosti v turizmu za Ministrstvo za gospodarstvo. Za Ministrstvo za gospodarstvo je izdelala še Program za vzpostavitev celovitega sistema razvoja kakovosti storitev v turističnih podjetjih (2006) in Program za razvoj funkcionalne kakovosti (2008). Je registrirana ocenjevalka gostinskih nastanitvenih in prehrambnih obratov, hotelskim podjetjem svetuje na področju dviga kakovosti in izvaja delavnice za zaposlene. V letu 2000 je postavila prvo metodologijo za ocenjevanje kakovosti v turizmu v Ljubljani, ki jo je nadgradila v letu 2008. V letih 2008, 2010, 2012 je vodila ocenjevanje restavracij v Ljubljani, v 2014 pa še poleg Ljubljane še v Osrednjeslovenski regiji. V letu 2016 je prevzela predsedovanje Komisiji za kakovost pri Turizmu Ljubljana. Na področjih zagotavljanja kakovosti v turizmu in kategorizacije nastanitvenih obratov redno svetuje Turistično gostinski zbornici in Združenju hotelirjev Slovenije.

Največji projekt na področju strateškega managementa v turizmu je izdelala leta 2006. Kot vodja projektne skupine Turistice in vodilna avtorica Strategije razvoja slovenskega turizma za obdobje 2007-2011 (RNUST) je uspešno izpeljala projekt oblikovanja in usklajevanja strateškega dokumenta. Za to delo je leta 2007 je prejela zlato plaketo Univerze na Primorskem za prispevek h krepitvi ugleda in prepoznavnosti Univerze. V letu 2008 je sooblikovala še strategijo turizma Pirana in Velenja ter hrvaško strategijo socialnega turizma. V letu 2013 je vodila projekt in bila glavna avtorica Strategije razvoja in trženja ljubljanskega turizma. V letu 2014 je izdelala Analizo športnega turizma s strateškimi usmeritvami za Slovensko turistično organizacijo. Vodila je Ciljni raziskovalni projekt Inovativnost v turizmu, v letih 2015 do 2017 je bila vsebinski vodja Ciljnega raziskovalnega projekta Program spodbujanja kakovosti v turizmu, pri obeh sta naročnika ARRS in Ministrstvo za gospodarstvo.

Je avtorica sedmih znanstvenih monografij, univerzitetnega učbenika, dveh priročnikov in številnih referatov na mednarodnih znanstvenih konferencah ter znanstvenih in strokovnih člankov.

Poleg navedenega je delovala kot: članica mednarodnega združenja visokošolskih učiteljev in raziskovalcev v turizmu I-CHRIE, članica organizacijskega odbora mednarodne konference »Znanstveni dnevi TURISTICE – Encuentros«, prodekanja za raziskave in razvoj, prodekanja za sodelovanje z gospodarstvom, predsednica in članica Upravnega odbora TURISTICE, predstojnica katedre, koordinator študijskega programa 2.stopnje Turizem. Bila je predsednica univerzitetne komisije za kakovost in članica Nacionalne komisije za kakovost visokega šolstva.

Je članica Strokovnega sveta Slovenske turistične organizacije in promotorka Strateško razvojnega inovacijskega partnerstva v turizmu pri Turistično gostinski zbornici Slovenije.