Uspešno pridobljeni projekti v septembru

Tudi v septembru smo lahko na Turistici raziskovalkam in raziskovalcem čestitali ob uspešno pridobljenih projektih. 

ERASMUS+ KA2

Application of virtual reality to the European hospitality and tourism educational programmes (VR EU hoteliers project) , partnerji, UP FTŠ Turistica, vodja na UP: dr. Marko Kukanja

Cilj projekta je razviti inovativne metode in orodja poučevanja na področju visokošolskega gostinskega izobraževanja s pomočjo tehnologijo virtualne resničnosti (VR). V okviru projekta bodo razviti štirje VR moduli, kateri bodo vsebinsko vključevali različne operativne vsebine s podoročji prehrambnega in nastanitvenega gostinstva.  Partnerji na projektu so: University College Prague, Czech Republic (vodilni partner), University of Angers, France, UP FTŠ Turistica, Slovenia, Matej Bel University, Slovakia, IRIARTE, Tenerife, Czech VR Agency/Czech Technical University in Prague, Czech Republic. 


CILJNI RAZISKOVALNI PROGRAMI (ARIS)

Raziskava kongresnih gostov, njihovih navad in potrošnje v Sloveniji (KONGOST), vodilna in partnerska organizacija, vodja: UP FTŠ Turistica (vodja dr. Marko Kukanja), partner UP FM (dr. Štefan Bojnec)

V okviru projekta bomo na območju štirih izbranih kongresnih destinacij (Bled, Ljubljana, Portorož in Maribor) in glede na tri glavne segmente kongresnih organizatorjev ter štiri temeljne tipe poslovnih srečanj raziskali značilnosti, navade in motivacijske dejavnike kongresnih gostov/udeležencev poslovnih srečanj za obisk srečanj in destinacije ter raziskali vsebino in obseg njihove potrošnje. Cilj raziskave je oblikovati smernice za razvoj kongresnih produktov na izbranih destinacijah, izdelati profil kongresnih gostov glede na njihovo potrošnjo in navade ter identificirati priložnosti za trajnostni razvoj kongresne dejavnosti v Sloveniji, s čimer se bo prispevalo k uresničevanju Strategije razvoja turizma v Sloveniji 2022-2028, v okviru sklopa 7.1.1.

V projektu je predvideno sodelovanje partnerjev iz UM EPF, UL EF in UL FDV ter UP FM, v odvisnosti od vsebinskega podpodročja v raziskavi. Poleg tega bo oblikovan Posvetovalni odbor, v katerem bodo sodelovali predstavniki DMO na ravni Slovenije (KUS, STO), posamičnih destinacij (KUL, TZP, ZT Bled, ZT Maribor) in drugih strokovnih organizacij. 


Učinek velikih mednarodnih športnih prireditev na BDP oziroma druge ključne socio - ekonomske in finančne kazalnike (vodja, dr. Maja Zalaznik, UL); partner UP FTŠ Turistica (dr. Miha Lesjak); CRP

Projekt je zasnovan tako, da bo čim bolj celostno opredelil učinke velikih mednarodnih športnih prireditev na BDP in druge ključne družbeno - ekonomske kazalnike. Zato bo najprej opravljena analiza stanja velikih mednarodnih športnih prireditev in analiza potenciala velikih mednarodnih športnih prireditev v Sloveniji. Ob tem bomo pripravili tudi pregled dosedanjega načina financiranja teh prireditev in pripravili predlog modela financiranja velikih mednarodnih športnih prireditev.

V projektu bomo predlagali način merjenja ekonomskih učinkov velikih mednarodnih športnih prireditev predvsem na potrošnjo, porabo in s tem na BDP, davke, zaposlenost, investicije in izvoz. Hkrati bomo zasnovali način merjenja oziroma ocene multiplikativnih učinkov velikih mednarodnih športnih prireditev. Za namen spremljanja prispevka velikih mednarodnih športnih prireditev na BDP, zaposlenost in davke ter izračun multiplikatorja bo uporabljena metodologija satelitskih računov za šport (Farčnik, Knežević Cvelbar, Pahor in Zalaznik, 2021).

Posebna specifika projekta je tudi identifikacija okoljskih in družbenih vplivov velikih mednarodnih športnih prireditev ter razumevanja športnih prireditev kot kreativnih platform za povezovanje različnih dejavnosti in družbenih odgovornosti (kultura, dediščina, napredne tehnologije, digitalno, zeleno.. ) in ozaveščanja in umeščanja znamke I feel Slovenia. Vse navedeno bomo v izhodišču ovrednotili na podlagi pregleda literature, na tej osnovi pa tudi podali smernice za identifikacijo in merjenje navedenih vplivov ter primerov dobrih praks za kreativne vsebine in povezovanja različnih družbeno pomembnih ali ekonomsko zanimivih področij prav preko športnih prireditev.

V projektu je predvideno sodelovanje partnerjev iz UL EF, UL FŠ in UP FTŠ Turistica.