Razpis priznanj in nagrad zaposlenim UP FTŠ Turistice

Senat UP FTŠ Turistice je na 17. redni seji dne 27. 01. 2023 sprejel sklep o objavi Razpisa za podelitev priznanj za zaposlene UP FTŠ Turistice za leto 2022.

Razpis traja od 1. 2. 2023 do vključno 24. 2. 2023.

Predmet razpisa so priznanja, ki se podelijo za obdobje od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2022 naslednjim upravičencem:

  1. visokošolskim učiteljem, znanstvenim delavcem ter visokošolskim/ raziskovalnim sodelavcem zaposlenim na UP FTŠ Turistici (v nadaljevanju: pedagoški/znanstveni delavci), ki so dosegli nadpovprečne rezultate ter strokovne dosežke na pedagoškem področju ali/in na znanstveno-raziskovalnem področju, vključno z izvedbo tržnih projektov in objavo znanstvenih člankov v mednarodno priznanih publikacijah ter s tem prispevali k uspešnemu delovanju ter krepitvi ugleda fakultete,
  2. strokovnim sodelavcem, ki so s svojim delovanjem prispevali k dvigu kakovosti, krepitvi ugleda ter boljši organiziranosti UP FTŠ Turistice,
  3. domačim ali tujim zunanjim pedagoškim, znanstvenim ter drugim sodelavcem, (v nadaljevanju: zunanji sodelavci), ki so s svojim prispevkom in/ali sodelovanjem pripomogli k dvigu kakovosti na pedagoškem ali znanstveno-raziskovalnem področju UP FTŠ Turistice.

Vsak upravičeni predlagatelj lahko predlaga enega kandidata iz vrst pedagoških/znanstvenih delavcev, strokovnih sodelavcev ali zunanjih sodelavcev. Kandidati za prejem priznanja ne morejo predlagati, da se priznanje podeli njim samim (samoprijava).

Za ocenjevanje rezultatov, prispevkov in dosežkov kandidatov za podelitev priznanj se uporabljano kriteriji s točkovalniki, ki so priloga Pravilnika o priznanih in nagradah UP FTŠ Turistice (priloga I, II in III).

Obvezne sestavine vloge

Vloga se šteje za popolno, če vsebuje naslednje izpolnjene in podpisane obrazce:

  • prijavni obrazec s podatki o kandidatu,
  • priloge I., II. oz. III.

Vloga z ustreznimi prilogami in dokazili, se v zaprti ovojnici z oznako »NE ODPIRAJ – PRIZNANJA ZAPOSLENIM UP FTŠ 2022« pošlje na naslov: Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije - Turistica, Obala 11 a, 6320 PORTOROŽ.

 Vlogo se lahko odda tudi osebno v tajništvu UP FTŠ Turistice (4. nadstropje) v času uradnih ur.

Upoštevani bodo predlogi, ki bodo v vložišče UP FTŠ Turistice prispeli najkasneje do petka, 24. 2. 2023, do 15. ure.