Raziskovalni obisk kolegice z Univerze Vzhodno Sarajevo

Na UP FTŠ Turistici smo v okviru znanstvenoraziskovalnega bilateralnega projekta "Primerjalna analiza trajnostnega razvoja vinskega turizma v Sloveniji in Bosni in Hercegovini s poudarkom na vinskih prireditvah in festivalih" (BI-BA/21-23-004) od 13. 2. do 15. 3. 2023 gostili perspektivno raziskovalko doc. dr. Tijano Banjanin s Fakultete za agronomijo Univerze Istočno Sarajevo, kjer je zaposlena kot docentka za področje hortikulture (sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo). Doktorirala je na renomirani Fakulteti za agronomijo Univerze v Beogradu na temo Karakterizacija kvantitativnih i kvalitativnih osobina sorte vinove loze Blatina u agroekološkim uslovima Trebinja (Karakterizacija kvantitativnih in kakovostnih lastnosti sorte vinske trte Blatina v agroekoloških razmerah Trebinja). 
 
Raziskovalni obisk kolegice dr. Tijane Banjanin je vključeval različne aktivnosti, in sicer: sestanke s člani projektnega tima s Turistice z definiranjem tematike, strukture in dela na skupnem znanstvenem članku (za objavo v znanstveni reviji Academici Turistici), spoznavanje potencialov vinskega turizma v Sloveniji z obiskom izbranih vinskih kleti (Vinakoper, Bordon, Rodica in Steras), vinske fontane v Marezigah ter vinske prireditve (Festival Malvazija - žlahtni okus Mediterana). Z vidika strokovnega povezovanja je bil organiziran tudi sestanek na UP FAMNIT (program Sredozemsko kmetijstvo). Poseben raziskovalni fokus dr. Tijane Banjanin je bil namenjen ekološkemu vinogradništvu in vinarstvu s prenosom dobrih praks iz Slovenije v BiH. Z vidika nadaljnjega razvoja vinskega turizma pa je (bila) v ospredju valorizacija starih in avtohtonih sort grozdja in vina.