Raziskave

Raziskovalna področja:

Vrednotenje turističnih resursov / Evaluation of Tourism Resources
Analiza nosilne zmogljivosti prostora za turizem / Tourism Carrying Capacity Assessment
Vinski turizem / Wine Tourism
Razvoj ekološkega turizma v zavarovanih območjih narave / Ecotourism Development in the Protected Natural Areas
Okoljski management v turizmu / Environmental Management of Tourism
Prilagajanje turizma na podnebne spremembe / Tourism Climate Change Adaptation

Raziskovalna dela:

CVETKOVIĆ, Božidara, GJORESKI, Hristijan, JANKO, Vito, KALUŽA, Boštjan, GRADIŠEK, Anton, LUŠTREK, Mitja, JURINČIČ, Igor, GOSAR, Anton, KERMA, Simon, BALAŽIČ, Gregor. E-turist : an intelligent personalised trip guide. Informatica : an international journal of computing and informatics, ISSN 0350-5596, 2016, vol. 40, no. 4, str. 447-455. [COBISS.SI-ID 30197287]

JURINČIČ, Igor, GAČNIK, Aleš, KERMA, Simon, BALAŽIČ, Gregor, ILAK-PERŠURIĆ, Anita, RADEKA, Sanja. Malvazija istarska, proizvod sa geografskim porijeklom i njen značaj za razvoj prekograničnog brenda u Istri = Istrian Malvasia, product with geographical origin and its importance for the development of cross-border brand in Istria. V: 50th Croatian and 10th International Symposium on Agriculture, February 16th-20th, 2015, Opatija, Croatia. POSPIŠIL, Milan (ur.). Zbornik radova = Proceedings. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, 2015, str. 164-168. [COBISS.SI-ID 1537293764]

JURINČIČ, Igor, RENČELJ, Stanislav, GAČNIK, Aleš, KERMA, Simon. Turizem na podeželju in mediteranska prehrana : primer Severnega Jadrana = Agri-tourism and the Mediterranean gastronomy : the case of the Northern Adriatic. V: RASPOR, Peter (ur.). Sredozemska živila in prehrana = Mediteranean food and nutrition, (Hrana in prehrana za zdravje, 3). Izola: Fakulteta za vede o zdravju, Inštitut za živila, prehrano in zdravje, 2015, str. 33-44, ilustr. [COBISS.SI-ID 1537924292]

JURINČIČ, Igor. Prostorsko načrtovanje trajnostnega turizma s pomočjo analize nosilne zmogljivosti. V: VODEB, Ksenija (ur.). Trajnostni razvoj turističnih destinacij alpsko-jadranskega prostora. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2014, str. 139-151, graf. prikazi, tabele. http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6963-12-1.pdf. [COBISS.SI-ID 1537181124]

JURINČIČ, Igor, GOSAR, Anton, LUŠTREK, Mitja, KALUŽA, Boštjan, KERMA, Simon, BALAŽIČ, Gregor. E-tourist : electronic mobile tourist guide. V: Peace, culture and tourism : collection of papers. Novi Sad: Faculty of Sciences, Department of Geography, Tourism and Hotel Management, 2013, str. 182-191. [COBISS.SI-ID 1508574]

PODMENIK, Dane, JURINČIČ, Igor, BALAŽIČ, Gregor, HORVAT, Ana, KERMA, Simon. Turizem na ekoloških kmetijah v Sloveniji. V: PODMENIK, Dane. Trendi in perspektive ekološkega kmetijstva s poudarkom na Sloveniji in Slovenski Istri. Ljubljana: Vega, 2012, str. 129-142, ilustr. [COBISS.SI-ID 31212381]

JURINČIČ, Igor. Trajnostni turizem in analiza nosilne zmogljivosti. V: JURINČIČ, Igor (ur.), PLANINC, Saša (ur.), LUK, Ninoslav (ur.). Istra : avtentična destinacija dobrega počutja = [Istra] : autentična destinacija dobrog ugođaja. Portorož: Fakulteta za turistične študije – Turistica; Poreč: Institut za poljoprivredu i turizam, 2011, str. 58-73, ilustr. [COBISS.SI-ID 1287390]

JURINČIČ, Igor, NEMEC RUDEŽ, Helena, PLANINC, Saša, SEDMAK, Gorazd, VODEB, Ksenija. Slovenska Istra kot turistična destinacija. V: JURINČIČ, Igor (ur.), PLANINC, Saša (ur.), LUK, Ninoslav (ur.). Istra : avtentična destinacija dobrega počutja = [Istra] : autentična destinacija dobrog ugođaja. Portorož: Fakulteta za turistične študije – Turistica; Poreč: Institut za poljoprivredu i turizam, 2011, str. 91-115, ilustr. [COBISS.SI-ID 1286878]

SEDMAK, Gorazd, JURINČIČ, Igor, NEMEC RUDEŽ, Helena, PLANINC, Saša, VODEB, Ksenija. Vrednotenje primernih elementov slovenske Istre za integralni turistični paket. V: JURINČIČ, Igor (ur.), PLANINC, Saša (ur.), LUK, Ninoslav (ur.). Istra : avtentična destinacija dobrega počutja = [Istra] : autentična destinacija dobrog ugođaja. Portorož: Fakulteta za turistične študije – Turistica; Poreč: Institut za poljoprivredu i turizam, 2011, str. 165-192, ilustr. [COBISS.SI-ID 1287134]

DROPULIĆ RUŽIĆ, Marinela, JURINČIČ, Igor, LUK, Ninoslav, NEMEC RUDEŽ, Helena, PLANINC, Saša, SAFTIĆ, Darko, SEDMAK, Gorazd, TEŽAK, Ana, TROŠT, Klara, VODEB, Ksenija. Istra, destinacija dobrega počutja. V: JURINČIČ, Igor (ur.), PLANINC, Saša (ur.), LUK, Ninoslav (ur.). Istra : avtentična destinacija dobrega počutja = [Istra] : autentična destinacija dobrog ugođaja. Portorož: Fakulteta za turistične študije – Turistica; Poreč: Institut za poljoprivredu i turizam, 2011, str. 193-247, ilustr. [COBISS.SI-ID 1287646]

BALAŽIČ, Gregor (author, photographer), JURINČIČ, Igor, SINKOVIČ, Ljudmila. Naravni rezervat Škocjanski zatok kot del integralnega turističnega proizvoda. V: NARED, Janez (ur.), PERKO, Drago (ur.), RAZPOTNIK VISKOVIĆ, Nika (ur.). Razvoj zavarovanih območij v Sloveniji, (Regionalni razvoj, ISSN 1855-5780, 3). Ljubljana: Založba ZRC, 2011, str. 53-61, ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 33188141]

JURINČIČ, Igor. Landscape evaluation on a regional level for sustainable tourism development. V: BREBBIA, Carlos Alberto (ur.). The sustainable world, (WIT transactions on ecology and the environment, ISSN 1746-448X). Southampton; Boston: WIT Press, cop. 2011, str. 619-628. [COBISS.SI-ID 1278942]

JURINČIČ, Igor. Evaluation of tourism resources for sustainable tourism development in Istria. V: BREZOVEC, Aleksandra (ur.), JERE JAKULIN, Tadeja (ur.). Tourism management : perspectives and opportunities. Portorož: Fakulteta za turistične študije – Turistica: = Faculty of Tourism Studies – Turistica, 2011, str. 59-77. [COBISS.SI-ID 1353438]

JURINČIČ, Igor. Nosilna zmogljivost Slovenske Istre za turizem : (znanstvena monografija). 1. izd. Portorož: Fakulteta za turistične študije – Turistica; Ljubljana: Javna agencija za knjigo RS, 2009. 221 str., ilustr. ISBN 978-961-6469-44-9. [COBISS.SI-ID 248755968

JURINČIČ, Igor, BOJNEC, Štefan. Environmental management in Slovenian tourist enterprises. International journal of sustainable development and planning, ISSN 1743-7601. [Print ed.], 2009, vol. 4, no. 3, str. 226-237. [COBISS.SI-ID 1133278]

JURINČIČ, Igor, BOJNEC, Štefan. Wine tourism development : The case of wine district in Slovenia. Tourism, ISSN 1332-7461, 2009, vol. 57, no. 4, str. 435-448. [COBISS.SI-ID 3499735]

JURINČIČ, Igor, POPIĆ, Alenka. Sustainable tourism development in protected areas on the pattern of Strunjan Landscape Park = Trajnostni razvoj turizma v zavarovanih območjih na primeru Krajinskega parka Strunjan. Varstvo narave, ISSN 0506-4252, 2009, vol. 22, str. 177-192, ilustr. [COBISS.SI-ID 1077982]

JURINČIČ, Igor. Analiza nosilne zmogljivosti Slovenske Istre za turizem. Academica turistica, ISSN 1855-3303, maj 2008, letn. 1, št. 1, str. 49-53. [COBISS.SI-ID 968414]

BOJNEC, Štefan, VODEB, Ksenija, JURINČIČ, Igor, BOŠKOVIĆ, Desimir. Developmental possibilities of sustainable tourism karstic landscape of Istria = Mogućnosti razvoja održivog turizma u kraškoj pokrajini u Istri. Hotel-link, ISSN 1451-5113, 2007, god. 4, br. 9-10, str. 201-208. [COBISS.SI-ID 1001694]

JURINČIČ, Igor. Carrying capacity assessment of Slovene Istria for tourism. V: KUNGOLOS, A. (ur.), BREBBIA, Carlos Alberto (ur.), BERIATOS, Elias (ur.). Sustainable development and planning II. Southampton; Boston: WIT Press, cop. 2005, str. 725-733. [COBISS.SI-ID 668894]

BUFON, Milan, ČERNE, Andrej, GAMS, Ivan, JERŠIČ, Matjaž, JURINČIČ, Igor, KLADNIK, Drago, KOKOLE, Vladimir, KOMAC, Blaž, KREVS, Marko, KUNAVER, Jurij, LOVRENČAK, Franc, NATEK, Milan, OGORELEC, Breda, OROŽEN ADAMIČ, Milan, PAVŠEK, Miha, PERKO, Drago, PLUT, Dušan, RADINJA, Darko, RAVBAR, Marjan, SMREKAR, Aleš, ŠPES, Metka, ZORN, Matija, KLADNIK, Drago (editor), LOVRENČAK, Franc (editor), OROŽEN ADAMIČ, Milan (editor), HUMAR, Marjeta (editor), KOŠMRLJ-LEVAČIČ, Borislava (editor). Geografski terminološki slovar, (Zbirka Slovarji). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2005. 451 str., ilustr. ISBN 961-6500-92-9. [COBISS.SI-ID 221152256]

GOSAR, Anton, JURINČIČ, Igor. Sustainable tourism in the Alpen-Adria region: reality and goals. V: PAK, Mirko (ur.). Priložnosti in možnosti regionalnih struktur na poti k združeni Evropi = Possibilities and opportunities of regional structures on the way to the European Union, (Dela, ISSN 0354-0596, 19). Ljubljana: Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, 2003, str. 141-151. [COBISS.SI-ID 23379554]