Kratek življenjepis:

Ksenija Vodeb je izredna profesorica na Fakulteti za turistične študije – TURISTICA Univerza na Primorskem. Njena raziskovalna področja so čezmejno sodelovanje v turizmu, interdestinacijsko sodelovanje ter učinki turizma. Avtorica je številnih znanstvenih monografij in znanstvenih člankov objavljenih v mednarodnih in domačih znanstvenih revijah. Sodelovala je na številnih mednarodnih projektih ter razvojnih strategijah. Leta 2015 je prejela priznanje UP FTŠ za pedagoško odličnost. Bila je prodekanja za študentske zadeve in predsednica Komisije za študentske zadeve na Univerzi na Primorskem od 2011 do 2015. Bila je predstojnica Katedre za trajnostni razvoj turističnih destinacij in članica Senata UP FTŠ od 2009 do 2017. Je članica številnih mednarodnih uredniških odborov mednarodnih revij s področja turizma in gostujoča profesorica na fakultetah v tujini.

 

English Bionote:

Ksenija Vodeb is an Associate Professor at Faculty of tourism studies – TURISTICA, University of Primorska. Her research interests include cross-border cooperation in tourism, inter-destination collaboration and tourism impacts. She is the author of numerous scientific monographs and scientific articles published in international and national journals. She has participated on several international research projects and developmental strategies. In 2015, she received an award for teaching excelence by UP FTŠ Turistica. She was a Vice Dean for student affairs at the faculty and president of the Commission for Student Affairs at the University of Primorska from 2011 to 2015. She was the Head of the Department for Sustainable Development of Tourist Destinations, and a member of the faculty Senate from 2009 to 2017. She is a member of numerous international editorial boards of international journals and visiting professor at faculties abroad.