Kratek življenjepis:

Gordana Ivankovič je izredna profesorica za področje poslovno-organizacijskih znanosti in zaposlena na Univerzi na Primorskem, Turistici – Visoki šoli za turizem od 1996 leta, Portorož. Magistrirala in doktorirala (2004) je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. V celotnem obdobju znanstvenega in strokovnega udejstvovanja, je usmerjena v področje poslovno organizacijskih znanosti, z glavnim poudarkom na računovodstvu, financah, ekonomiki in merjenju uspešnosti tako s finančnega kot gospodarskega zornega kota. Zlasti se je odlikovala pri proučevanju računovodskega merjenja uspešnosti v hotelirstvu in turizmu, kjer je nadgradila klasično pojmovanje računovodstva z merami, ki niso denarno izražene. To je razlog, da lahko njeno raziskovanje obravnavamo v okviru poslovno organizacijskih znanosti in ne le z ozkega računovodskega ali finančnega ali kakega drugega ozkega strokovnega področja. Ima 10 let delovnih izkušenj izven področja izobraževanja (javna uprava, gospodarstvo) in še več v izobraževanju, tako formalnem kot neformalnem. Kot nosilka in sonosilka je sodelovala pri številnih projektih in je avtorica izvirnih znanstvenih člankov, znanstvenih in drugih publikacij ter učbenikov. Številnim študentom je bila mentorica pri diplomskih in magistrskih nalogah ter doktorski  disetaciji. Povezuje se tudi s podjetji, zlasti hotelskimi ter preko sodelovanja s študenti magistrskega študija.

English bionote:

Gordana Ivankovič is an assistant professor for the field of business organization sciences and has been employed at the University of Primorska at the Faculty of tourism studies – Turistica in Portorož since 1996. She took her Master and Ph degree (2004) at the Faculty of Economics in Ljubljana. In her whole time of science and professional work she focuses on the field of business organization sciences with the main emphasis on accountancy, finance, economics and successfulness rating from the finance as well as from the economic point of view. She is especially well-educated on the field of assessment of accountancy sucesfulness rating in hotel industry and tourism, where she added to the classic conception of accountancy with the measures that are not expressed in money. This is the reason that her research can be evaluated in the filed of business organization and not only from the narrow accountancy or finance as well as any other narrow professional field. She has 10 years of experience outside the field of education (public administration, economy) and even more in education, formal as well as informal. She contributed several researches and is an author of many original science articles, science and other publications as well as textbooks. She was a mentor to many students at first, second and third levels.  She also connects to companies, especially through collaborating with students of the Masters programme.