Prof. dr. Anton Gosar je doktor geografskih znanosti in trenutno deluje kot učitelj (redni profesor) in raziskovalec (znanstveni svetnik) na mladi in dinamični Univerzi na Primorskem v Kopru. Poprej je bil tri desetletja dolgo zaposlen na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Prve delovne izkušnje je pridobil v turistični agenciji Kompas Jugoslavija. Več let je poučeval in raziskovalno deloval na tujih univerzah: dve leti v Münchnu, v Nemčiji; štiri leta v Združenih državah Amerike – v Boulderju, CO., Portlandu, OR. in Springfieldu, MO; ter eno leto v Christchurch-u, na Novi Zelandiji. Bil je štipendist ameriškega Fulbrightovega sklada (2 krat), nemške akademske izmenjave (DAAD) in novozelandske Erskinove fundacije. Raziskovalno deluje in objavlja na strokovnem področju geografije turizma in rekreacije, politične geografije, demogeografije in socialne geografije. Deloval je v raziskovalni skupini, ki je v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja uveljavila načela socialne geografije v stroki. Proučuje prostorske pojave in probleme v JV Evropi, v vzhodnih Alpah in vzhodnem Sredozemlju. V laični javnosti je znan po so-avtorstvu knjige »Slovenija-turistični vodnik«, ki je leta 1995 prejela nagrado mednarodnega združenja založnikov za najboljši turistični vodnik. Dalj časa je deloval na vodilnih položajih v stroki in znanosti: kot predstojnik Oddelka za geografijo, kot prodekan Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in kot dekan UP FHŠ. Bil je podpredsednik Sveta za visoko šolstvo RS (2002 – 2006) in UNESCO Slovenija (2004 – 2008). Je predsednik Komisije za politično geografijo pri IGU–Mednarodni geografski zvezi in član prestižne Mednarodne akademije za turistične študije (IAST) ter številnih nacionalnih strokovnih združenj. Leta 2005 mu je minister za znanost podelil naziv »Ambasador RS v znanosti« za uveljavljanje slovenske znanosti v svetu. Prejel je tudi najvišja odlikovanja stroke in univerz kjer je deloval. Priznanje »Zlato plaketo FF« mu je izročila Univerza v Ljubljani, »Glasnik znanosti« in »Zlato plaketo UP« pa mu je podelila Univerza na Primorskem. Kot drugi Slovenec v zgodovini društva je bil imenovan za častnega člana Avstrijskega geografskega društva (ÖGG), imenovan pa je bil tudi za dopisnega člana nemško-avstrijskega Združenja za jugovzhodno Evrope (SOEG). V letu 2015 mu je Zveza geografov Slovenije podelila najvišje strokovno priznanje Melikovo priznanje za življenjsko delo in (mednarodno) uveljavitev slovenske geografije.


Received MSc from the University of Colorado, USA and PhD from the University of Ljubljana, Slovenia. Presently he is employed as full professor (in geography) by the young and dynamic University of Primorska at Koper-Capodistria. At present he is Dean of the Faculty of Tourism Studies TURISTICA of the University of Primorska (Portorož-Portorose / Koper, Capodistria) and acts as the honorary vice-president of the Commission on Political Geography of the International Geographic Union (CPG IGU) which he chaired for 6 years (2006 – 2012). He worked for almost three decades at the University of Ljubljana, but gained first work experiences at the Kompas Yugoslavia Travel Agency. Several years he was professionally active at foreign institutions of higher education: two years in Munich, Germany; four years in the United States of America – at universities in Boulder, Co., Portland, Or. and Springfield, Mo.; and one year in Christchurch, New Zealand. He received scholarship and research grants of the Fulbright, Deutscher Akademischer Austauchsdients (DAAD) and Erskine foundations. Professionally he published on subjects of Geography Tourism and Recreation, Political Geography, Geography of Population and Social Geography. He was member of the Austro-German team of professionals which, in the 1970’s, made the Methodology and Theory of Social Geography a basic tool in contemporary research and understanding of spatial processes. He is professionally interested in regions of SE Europe (The Balkans), the Eastern Mediterranean and the Eastern Alps. His “Slovenia – A Tourist Guide”, produced in co-authorship with M. Jeršič, has after the disintegration of Yugoslavia placed Slovenia on the world map of tourist destinations. This comprehensive description of tourist attractions and routes received the world’s “Best Tour Book” prize in 1995. For his internationally recognized work he was awarded with the title “Ambassador of Science of the Republic of Slovenia” (2005) and named “The Envoy of Science” (2010). He received highest recognition from his professional associations and work environments. Namely, he was head of geography departments, vice-dean and dean of faculties/colleges in Ljubljana and Koper-Capodistria. In 2002 he was among pioneers whose efforts resulted in the creation of the University of Primorska in Koper-Capodistria, the third public university of the young nation-state of Slovenia. He acted as vice-president of the National Council of Higher Education (2002–2006) and of UNESCO-Slovenia (2004–2008). Since 1992 he is member of the prestigious International Academy of Tourism Studies (IAST) as well as of several national professional associations. Faculty of Arts of the University of Ljubljana recognized his professional work by granting him the “Golden Plaque«, he received the award »Messenger of Science “and the “Golden Plaque« by the University of Primorska, Koper-Capodistria. As the second in history of the Association of Slovenian Geographers he was in 2014 named a honorary member of the Austrian Geographical society (ÖGG), and was appointed member to the German-Austrian Association for South-East Europe (SOEG). In 2015, he received the highest national professional recognition – the Melik Award – for his lifetime work and the recognition of the Slovenian geography on the international level.


ag1    ag